Roskaamiskielto

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaamista on myös nestemäisten jätteiden laskeminen tai kaataminen ympäristöön.

 

Roskaajan siivoamisvelvollisuus sekä toissijainen siivoamisvelvollisuus

Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja ei huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan, on roskaantuneen alueen haltija velvollinen siivoamaan alueen. Alueella, joka on roskaantunut tien, ulkoilu- tai moottorikelkkareitin käytöstä on tien tai reitin pitäjä siivoamisvelvollinen.

Siivoamisvelvollinen on myös yleisötilaisuuden järjestäjä, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauksena. Voimassa olevan asemakaavan alueella siivoamisvelvollinen muilla kuin em. alueilla on alueen haltija.

 

Siivoamisesta määrääminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

 

Roskaantuneesta alueesta ilmoittaminen

Jokainen voi ilmoittaa roskaantuneesta alueesta tai laittomasta kaatopaikasta ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@kittila.fi. Laita ilmoitukseen roskaantuneen alueen tarkka sijainti tai osoite, kuvaus tilanteesta sekä valokuvia alueesta, jos niitä on mahdollista ottaa. Kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi jos alueella on vaarallista jätettä, ilmoituksen voi tehdä puhelimitse.

Ota yhteyttä