Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräyksillä ohjataan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

Kittilän kunnan alueella voimassa olevissa Lapecon jätehuoltomääräyksissä määrätään jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä (esimerkiksi kompostointi ja jätteiden poltto), sekä jätteiden keräyspaikoista, keräysvälineistä ja kuljetuksesta. Lisäksi määräyksiä on muun muassa erityis- ja vaarallisista jätteistä sekä yleisötilaisuuksien jätehuollosta.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltomääräysten noudattamista.

Ota yhteyttä