Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava jätelain 17 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltomääräysten noudattamista.

Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä (esimerkiksi kompostointi ja jätteiden poltto), sekä jätteiden keräyspaikoista, keräysvälineistä ja kuljetuksesta. Lisäksi kerrotaan muun muassa erityis- ja vaarallisista jätteistä sekä yleisötilaisuuksien jätehuollosta.

Kunnan aluella voimassa olevat jätehuoltomääräykset löytyvät täältä.

Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Lisätietoa asiasta Ruokaviraston sivulla.