Ympäristönsuojelu ja ympäristöön liittyvät lupa-asiat

Kunnan ympäristösuojelun toimintaa säätelee muun muassa ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, jätelaki, vesihuoltolaki, vesilaki, ulkoilulaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki sekä kyseisiin lakeihin liittyvät asetukset.

Kuva
keltaiset kukat

Ympäristönsuojeluviranomaisen ajankohtaiset asiat

21.2.2024

Vesienhoitosuunnitelmien kuuleminen käynnissä

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat nyt kuultavana. Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ovat nähtävillä 17.6.2024 asti sivuilla www.lausuntopalvelu.fi ja www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito. Jokaisen palaute vesienhoitosuunnitelmista on tervetullutta!

 

Syksy saapuu - ojavesissä ja jänkällä saattaa esiintyä erikoisia värejä

Syksy tuo mukanaan sateet ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaanottaa vuosittain ilmoituksia veden oudosta väristä sekä öljymäisistä kalvoista veden pinnalla. 

Useimmiten oranssin värin on aiheuttanut maan alta hapellisiin olosuhteisiin purkautunut pohjavesi, joka on kuljettanut veteen maaperästä liuonneita metalleja, kuten mangaania ja rautaa. Veden pinnalla näkyvä kalvo on yleisimmin raudan ja mangaanin aiheuttama. Rautaa hyödyntävät bakteerit voivat saada ojan tai jänkän myös haisemaan pahalta.

Mikäli epäilee kuitenkin, että veden pinnalla näkyvä kalvo on öljyä tai polttoainetta, voi kalvoa tökkimällä ja haistamalla tunnistaa, onko kyseessä luontainen ilmiö vai vuodosta aiheutunut pilaantuma. Esimerkiksi kepillä pintaa hämmentämällä rauta- ja mangaanikalvo hajoaa helposti - öljykalvo palautuu heti.

 

Pohjoisen Suomen yhteistyöalueen vesihuollon strategia kaudelle 2023-2027 

Pohjoisen Suomen yhteistyöalueen vesihuollon strategiahanke on käynnistetty tammikuussa 2023. Hankkeessa laaditaan alueen yhteinen vesihuoltostrategia mahdollisimman hyvin hoidetun  vesihuollon saavuttamiseksi. Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten esimerkiksi parhaillaan käynnissä oleva kansallinen vesihuoltouudistus. Vesihuoltostrategia on koko alueen vesihuoltotoimijoiden yhteinen strategia, vaikka hankkeen koordinointivastuu onkin ELY-keskuksella. ​

Hankkeessa laaditaan Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelle kaudelle 2023–2027 yhteinen vesihuoltostrategia ja toimenpidesuunnitelma. Strategian pidemmän aikavälin visio ulottuu vuoteen 2050. Lisäksi uuden strategian pohjalta laaditaan jokaiselle maakunnalle tarkemmat strategian tavoitteisiin pohjautuvat toimenpidesuunnitelmat. ​

 

Loukisen alaosan seurantaprojektin 2019-2021 loppuraportti on valmistunut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on aloittanut 2019 Loukisen alaosan seurannan Suurikuusikon kaivoksen purkuputken asentamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Syksyllä 2019, 2020 ja 2021 Suomen ympäristökeskus on toteuttanut näytteenoton seraavasti: yhteensä viidestä pisteestä Loukisesta ja kolmesta pisteestä verrokkina käytettävästä Kapsajoesta otettiin pohjaeläin- ja piilevänäytteet, sedimenttinäytteet, mitattiin uoman syvyys ja virtausnopeus mittauspisteistä, sekä näytealan partikkelikoko ja vesisammalten peittävyys. Muutamasta pisteestä tutkittiin myös kivenpinnan leväbiomassa sekä vesinäytteet. Vesi ja sedimenttinäytteistä on analysoitu raskasmetallipitoisuudet. Seurannan ensimmäisiä tuloksia on saatu 2021 vedenlaadun, sedimentin ja pohjaeläinten osalta. Piilevien mikroskopointi toteutettiin vuonna 2022 Helsingin yliopiston tutkijoiden toimesta. SYKE:n selvityksestä vastaava tutkija ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat tehneet projektin tuloksista yhteenvetoraportin 2023.

Seurantaprojektin loppuraportti:

 

Kuntien on laadittava ilmastosuunnitelmat ilmastolain muutoksen myötä

"Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.  

Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään 2022 kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen varataan noin 2,6 miljoonaa euroa vuosittain.

Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto."

Lue lisää Valtioneuvoston tiedotteesta.

 

Betonimurskeen jätteeksi luokittelu muuttuu 1.9.2022

Lue lisää uudesta jätebetonia koskevasta Valtioneuvoston asetuksesta Ympäristöministeriön tiedotteesta. Uuden asetuksen voit lukea kokonaisuudessaan Finlex-lakitietosivustolta.

 

Jätelainsäädännön uudistus koskee niin asukkaita kuin yrityksiä

Lue lisää jätelainsäädännön uudistumisesta ja asukkaita sekä yrityksiä koskevista muutoksista täältä

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke on käynnistynyt

Lue lisää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta ja laatimishankkeesta täältä.

 

Ota yhteyttä