Ympäristönsuojelu ja ympäristöön liittyvät lupa-asiat

Toimintaa luonnossa ja ympäristössä säätelevät muun muassa ympäristönsuojelulaki, vesilaki, maa-aineslaki, jätelaki, ulkoilulaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki.

Kuva
keltaiset kukat

Ympäristönsuojeluviranomaisen ajankohtaiset asiat

Loukisen alaosan seurantaprojektin 2019-2021 loppuraportti on valmistunut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on aloittanut 2019 Loukisen alaosan seurannan Suurikuusikon kaivoksen purkuputken asentamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Syksyllä 2019, 2020 ja 2021 Suomen ympäristökeskus on toteuttanut näytteenoton seraavasti: yhteensä viidestä pisteestä Loukisesta ja kolmesta pisteestä verrokkina käytettävästä Kapsajoesta otettiin pohjaeläin- ja piilevänäytteet, sedimenttinäytteet, mitattiin uoman syvyys ja virtausnopeus mittauspisteistä, sekä näytealan partikkelikoko ja vesisammalten peittävyys. Muutamasta pisteestä tutkittiin myös kivenpinnan leväbiomassa sekä vesinäytteet. Vesi ja sedimenttinäytteistä on analysoitu raskasmetallipitoisuudet. Seurannan ensimmäisiä tuloksia on saatu 2021 vedenlaadun, sedimentin ja pohjaeläinten osalta. Piilevien mikroskopointi toteutettiin vuonna 2022 Helsingin yliopiston tutkijoiden toimesta. SYKE:n selvityksestä vastaava tutkija ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat tehneet projektin tuloksista yhteenvetoraportin 2023.

Seurantaprojektin loppuraportti:

 

Kuntien on laadittava ilmastosuunnitelmat ilmastolain muutoksen myötä

"Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.  

Kunnille myönnettäisiin valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään 2022 kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen varataan noin 2,6 miljoonaa euroa vuosittain.

Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto."

Lue lisää Valtioneuvoston tiedotteesta.

 

Betonimurskeen jätteeksi luokittelu muuttuu 1.9.2022

Lue lisää uudesta jätebetonia koskevasta Valtioneuvoston asetuksesta Ympäristöministeriön tiedotteesta. Uuden asetuksen voit lukea kokonaisuudessaan Finlex-lakitietosivustolta.

 

Ilmastolain uudistus asettaa uusia tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

Lue lisää uudesta ilmastolaista ja lain mukaisista tavoitteista Ympäristöministeriön sivuilta

 

Jätelainsäädännön uudistus koskee niin asukkaita kuin yrityksiä

Lue lisää jätelainsäädännön uudistumisesta ja asukkaita sekä yrityksiä koskevista muutoksista täältä

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke on käynnistynyt

Lue lisää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta ja laatimishankkeesta täältä.

 

Ota yhteyttä