Maa-ainesten otto ja luvat

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-aineslakia ei sovelleta, jos kyseessä on ainesten ottaminen kaivoslakiin (503/65) perustuen tai rakentamisen yhteydessä, kun rakentaminen perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan. Maa-aineslaki ei koske myöskään sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (264/61) mukaan vaaditaan vesioikeuden lupa. Maa-ainesten ottaminen voi vaatia myös ympäristönsuojelulain 27 §:n tai 28 §:n mukaista lupaa. Erilaisten lupien tarpeen voit varmistaa kunnan ympäristönsuojelusta.

Maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu

- kauniin maisemakuvan turmeltumista
- luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista
- huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa
- tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Kotitarveotto

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos kotitarveottoa on yli 500 kuutiota, tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tekemisen ohje löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

Maa-ainesluvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen on haettava kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa esitettävät tiedot on esitetty maa-ainesten ottamista koskevassa asetuksessa. Hakemuslomakkeet ohjeineen löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

Hakemus liitteineen ja ottamissuunnitelma on tehtävä kahtena kappaleena. Hakemus toimitetaan Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@kittila.fi tai postitse osoitteeseen Kittilän kunnan ympäristönsuojelu, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain vaatimukset. Luvan käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Maa-ainesten ottamisluvassa määrätään kunnalle asetettavasta vakuudesta, josta voi lukea enemmän erillisestä ohjeesta.