Maa-ainesten otto ja luvat

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei ainesten ottaminen ole kaivoslakiin (503/65) perustuvaa ainesten ottamista, rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan eikä sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (264/61) mukaan vaaditaan vesioikeuden lupa. Maa-ainesten ottaminen voi vaatia myös ympäristönsuojelulain 27 §:n tai 28 §:n mukaista lupaa, erilaisten lupien tarpeen voit varmistaa kunnan ympäristövalvonnasta.

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu

- kauniin maisemakuvan turmeltumista
- luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista
- huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa
- tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

Luvan hakeminen

Lupaa ainesten ottamiseen on haettava kirjallisesti. Hakemus liitteineen ja ottamissuunnitelma on tehtävä kahtena kappaleena. Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain vaatimukset. Luvan käsittelystä peritään kunnan maa-ainestaksan mukainen maksu.

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

- hakija, tämän yhteystiedot sekä ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot
- selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen
- ajan tasalla oleva yleiskartta ja mittakaavaltaan vähintään 1:20 000 kartta, josta ilmenevät ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt
- ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne
- pohjaveden pinnan ylin korkeustaso
- selvitys otettavan maa-aineksen laadusta ja kokonaismäärästä, käyttötarkoituksesta, vuotuisesta ottamismäärästä, ottamisalueen rajauksesta ja pinta-alasta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamisajasta
- lupaa haettaessa on tarvittaessa esitettävä alustava suunnitelma kivenmurskaamon sijoittamisesta ja toiminnasta alueella.

HUOMAA: Mikäli haet lupaa luokitellulle pohjavesialueelle (tarkista SYKE:n Vesikartasta TÄSTÄ) voidaan toiminnan laajuudesta riippuen vaatia maa-ainesten ottoon ympäristönsuojelulain § 28 mukaista ympäristölupaa.

 

Ottamissuunnitelman selostuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- hakija, tämän yhteystiedot sekä ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot
- selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen
- ottamiseen ja siihen liittyviin toimintoihin tarvittavan alueen kuvaus, ottamiseen liittyvän liikenteen järjestäminen, ottamistoiminnassa käytettävät koneet, laitteet ja niiden sijoitus sekä polttoaineiden varastointi ja tankkauspaikat, aineksen vesiseulontalaitokset sekä alustava selvitys sivukiven määrästä ja loppusijoituspaikasta
- selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista sekä tiedot alueen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista, pohjavedenottamoista ja niiden mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suoja-aluemääräyksistä
vesistön rantavyöhykkeelle sijoittuvan ottamisalueen osalta perustelut sijoittaa toiminta rantavyöhykkeelle sekä selvitys ottotoiminnan vaikutuksista rantaluontoon ja – maisemaan
selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä suunnitelma toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta
- ottamisalueen jälkihoito ja arvio jälkihoitokustannuksista ja, mikäli mahdollista, alueen myöhempi käyttö
- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Lisäksi ottamissuunnitelmaan tulee liittää suunnitelmakartat ja leikkauspiirrokset, joista ilmenevät ottamisalueen nykytilanne ja tuleva lopputilanne sekä ottamistoiminnan eteneminen ja mahdollinen vaiheistus. Suunnitelmasta on käytävä ilmi, mihin selvitykseen tai aineistoon taikka arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kittilän kunnassa -hinnasto löytyy kohdasta Asiointi ja taksat.

 

Hakemuksen toimittaminen

Sähköisesti: osoitteeseen ymparisto@kittila.fi

Kirjeitse: Ympäristövalvonta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

 

Ohje ympäristö- ja maa-aineslupaan liittyvästä vakuudesta

Kittilän kunta, RakYmp ltk 12.11.2020 § 135