Ympäristölupa

Toiminnanharjoittajan tulee selvittää ympäristöluvan tarve toiminnalleen ennen toiminnan käynnistämistä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. 

Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 luetellaan toiminnat, joilla on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi neljässä eri kohdassa säädetty luvanvaraisiksi muita toimintoja, kuten pohjavesialueella sijaitsevat toiminnat. Lupatarpeesta löytyy lisätietoa valtion ympäristöhallinnon sivuilta

Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Ympäristöluvassa annetaan määräykset mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Ympäristöluvallinen toiminta saattaa vaatia vakuuden asettamisen kunnalle, josta lisää erillisessä ohjeessa. 

 

Ympäristöluvan hakeminen

Ympäristölupaa haetaan joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai valtion aluehallintovirastosta lupaa vaativasta toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen. Luvan myöntämisen toimivalta on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 2 §:ssä. Toimivaltaisesta viranomaisesta voi lukea myös ympäristöhallinnon sivuilta tai kysyä suoraan viranomaisilta.

Hakemuksen voi tehdä ympäristöhallinnon sivuilla olevilla lomakkeilla tai vapaamuotoisesti. Hakemuksessa tulee olla ympäristönsuojeluasetuksen 2. luvun mukaiset tiedot ja selvitykset.

Hakemus toimitetaan Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@kittila.fi tai postitse osoitteeseen Kittilän kunnan ympäristönsuojelu, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Lupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla. Lupahakemuksen käsittelemisestä peritään kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ota yhteyttä