Ympäristölupa

Ympäristöluvan myöntää joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai Aluehallintovirasto. Toiminto- ja toiminnan laajuus-kohtaiset vastuut on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa.

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen sekä lomakkeet löytyvät sivuilta ymparisto.fi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi monet teolliset toiminnat (metalli-, kemian-, puunjalostuksen-, mineraali- ja energiantuotannon teollisuus). Myös monet muut toiminnot kuten ampumaradat, elintarvikkeiden valmistus, tekstiilien käsittely, jätteenkäsittely, moottoriurheilutoiminnot  ja eläinsuojat voivat vaatia ympäristöluvan. Huomaa myös, että pohjavesialueilla sijaitsevat toiminnot saattavat vaatia ympäristönsuojelulain § 28 mukaisesti ympäristöluvan, vaikkei niitä ole lueteltu § 27 mukaisessa yleisessä luvanvaraisuudessa.

Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot löydät ympäristönsuojelulain Liitteen 1 taulukoista 1 ja 2. Toiminnan rekisteröinti- tai ilmoitusvelvollisuuden rajat on määritelty ympäristönsuojelulain liitteissä 2-4. Luvan myöntämisen toimivalta on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) §:ssä 1-2.

Ympäristöluvassa annetaan määräykset mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Lupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla. Lupahakemuksen käsittelemisestä peritään kunnan taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojelulaki Finlex-sivustolla

Ympäristönsuojeluasetus Finlex-sivustolla

 

Ohje vakuudesta

Kittilän kunta, RakYmp ltk 12.11.2020 § 135

 

Lupien taksat ja maksut löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.

 

Hakemuksen toimittaminen

Sähköisesti: osoitteeseen ymparisto@kittila.fi

Kirjeitse: Ympäristövalvonta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

Ota yhteyttä