Muut lupa- ja ilmoitusasiat

Tästä osiosta löydät tietoa yleisimmistä ympäristössä toimimiseen tarvittavista muista luvista ja ilmoituksista. Lisätietoa saat kunnan ympäristövalvonnasta.

Lupien taksat ja maksut löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.

 

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaan saman lain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta -lomake (suomi.fi)

 

Leirintäalueilmoitus

Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksuton.

Ulkoilulaki (606/1973)

 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (maasto)

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä maanomistajan kirjallinen suostumus ja selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä. Lisäksi maastossa pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

Maastoliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Lataa hakemuslomake tästä:

Maastoliikennelaki (1710/1995)

 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (vesiliikenne)

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupaa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Lisäksi vesialueella pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

Vesiliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Vesiliikennelaki (463/1996)

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä eikä sellaisesta toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Linkit: 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta -ilmoituslomake (Ympäristöhallinto)

Ympäristönsuojelulaki (Finlex)

 

Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusta edellyttäviä päästöjä tai jätettä voi syntyä esimerkiksi tulipalon yhteydessä tai silloin kun vaarallisia kemikaaleja pääsee esimerkiksi sadevesiviemäriin tai maaperään.

 

Tilapäinen tai siirrettävä murskaamo

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon, sijoittamisen edellytykset ovat seuraavat:

- toiminnan melupäästöt eivät aiheuta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutason ohjearvojen ylittymistä
- toiminnan päästöt ilmaan eivät aiheuta valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 annettujen ilmanlaadun ohjearvojen ylittymistä
- toiminnassa tarvittavien polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi ja mahdollisten lietteiden käsittely järjestetään siten, että niiden joutuminen maaperään tai muuten ympäristöön on estetty

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon toiminnan käynnistämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen toiminnan käynnistämistä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan sijoituspaikka, toiminta-aika ja toiminnanharjoittaja sekä yhteyshenkilö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 85 §:n perusteella tekemänsä tarkastuksen nojalla tarvittaessa antaa sijoittamisen edellytyksiä täydentäviä määräyksiä.

Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja siellä olevat jätteet sekä ylijäämätavara on toimitettava asianmukaiseen varastointi- tai käsittelypaikkaan.

Toiminnan päättymisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lopputarkastuksen suorittamista varten.

Näiden määräysten lisäksi toiminnassa tulee huomioida melusta ja tärinästä annetut määräykset ja toiminnasta on tarvittaessa tehtävä ympäristönsuojelulain 60§:n mukainen ilmoitus tilapäisestä melusta tai tärinästä.

 

Valvontailmoitus lannan varastoinnista

Nitraattiasetuksella eli valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) säädellään lannasta aiheutuvia vesistövaikutuksia.

Poikkeuksellisesta lannan varastoinnista tai lannan luovuttamisesta hyödyntäjälle tulee tehdä valvontailmoitus viimeistään 30 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon. Valvontailmoituksen käsittely on maksuton.

Lannan ammattimainen hyödyntäjä tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan.

Valvontailmoituslomake (Ympäristöhallinto)

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000)

 

Rekisteröitävät toiminnat 

(esim. asfalttiasemat, polttoaineiden jakeluasemat ja pienet energiatuotantolaitokset)

Ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja on siirretty ympäristöluvan piiristä jälkivalvonnan ja rekisteröinnin piiriin. Tästä säädetään kolmessa toimialakohtaisessa ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevassa asetuksessa. Pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei enää tarvitse ympäristölupaa, vaan ne ilmoitetaan rekisteröitäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille on siirtymäkaudet. Kaikki asfalttiasemat ja pienet polttolaitokset tulevat asetuksien piiriin ja rekisteröitäviksi viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemat pääsääntöisesti vuoteen 2020 mennessä.

Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröintimenettelyyn siirtyy valtaosa jakelu- ja asfalttiasemista sekä energialaitoksista. Luvanvaraisina säilyvät edelleen muun muassa pohjavesialueilla sijaitsevat jakelu- ja asfalttiasemat sekä kiinteän polttoaineen energiantuotantolaitokset, joiden polttoaineteho on 20–50 megawattia. Lisäksi mainitut toiminnat saattavat joissain tilanteissa edelleenkin edellyttää ympäristölupaa esim. naapuruushaitan johdosta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on rekisteröidä ilmoitettu toiminta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituksen saavuttua katsotaan, onko ilmoitus täytetty oikein ja sen tiedot riittäviä. Selvitetään, onko kyse toiminnasta, joka ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen. Selvitetään, onko toiminta kaavan mukaista. Ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaan rekisteröintimenettelyssä olevaa toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Säännös vastaa ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä. Kaavanvastaiselle toiminnalle ei voida myöntää ympäristölupaa eikä sitä voi merkitä rekisteriin.

Rekisteröintimenettely (ymparisto.fi -sivuilla)

Rekisteröitävät toiminnat ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 3 nojalla:

REKISTERÖITÄVÄT TOIMINNAT
1. Energiantuotantolaitos, jonka polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50 megawattia ja jossa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia; energiantuotantolaitoksen polttoainetehoa määritettäessä lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat vähintään 1 megawatin mutta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköt. (28.12.2017/1064)
2. Asfalttiasemat.
3. Nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.
4. Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.
5. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa:
  a) ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella
  b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemmän kuin 2 tonnia vuodessa.
6. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 5, mutta enintään 50 tonnia vuodessa:
  a) muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus
  b) lankalakkaus
  c) jalkineiden valmistus
  d) puun ja muovin laminointi
  e) liimaus.
7. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 10 tonnia mutta enintään 50 tonnia vuodessa:
  a) puupintojen maalaus
  b) nahan viimeistely
  c) seuraavat painatustoiminnat: heatset-rainaoffset-painatus, julkaisusyväpainot, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt
  d) kumin jalostus
  e) kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnat.
8. Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

 

Rekisteröintiohjeet ja -lomakkeet

Asfalttiasemat
Pienet energiantuotantolaitokset
Polttonesteiden jakeluasemat

 

Ympäristönsuojelulain perusteella ilmoituksenvaraiset toiminnat

Ohjeet ilmoituksenvaraisten toimintojen ilmoitus-menettelyyn: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_yleinen_ilmoitusmenettely

 
ILMOITUKSENVARAISET TOIMINNAT (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Liite 4 Finlex)

1. Sahalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa.

2. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia:

a) vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3, ei kuitenkaan nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman tai liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto taikka kalliovarasto.

b) vähintään 1 000 m3 mutta alle 50 000 m3, ei kuitenkaan nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman tai liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto taikka kalliovarasto.

3. Koneellinen kullankaivuu, kun kaivettavien maamassojen määrä on alle 500 m3vuodessa pintamaat mukaan lukien ja työskentelyaika enintään 50 vuorokautta vuodessa eikä toimintaan tarvita vesilain mukaista lupaa tai oikeutta.

4. Seuraavat elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle:

a) teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa;

b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa;

c) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa;

d) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 5 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos;

e) muu kuin kohdissa c) ja d) tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo;

f) panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta alle 5 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

g) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, kun tuotantokapasiteetti on vähintään 750 000 mutta alle 10 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

h) muu kuin kohdissa f) ja g) tarkoitettu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos, kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantokapasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa;

i) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on alle 22 500 tonnia vuodessa ja vähintään 15, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;

j) jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 1 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;

k) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 5 000 ja alle 30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosenttia; muuten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 tonnia vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina;

l) pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon määrä on vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuorokaudessa;

m) makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa;

n) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 miljoonaa litraa vuodessa.

5. Eläinsuoja, joka on tarkoitettu:

a) vähintään 50 lypsylehmälle, vähintään 100 lihanaudalle, vähintään 130 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 lihasialle, vähintään 4 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 broilerille ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella;

b) yhdelle tai usealle muulle kuin a kohdassa mainitulle liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella; jos eläinsuojan suurimman eläinyksikkömäärän muodostaa a kohdassa tarkoitetun tuotantoeläimen nuorkarja, ilmoituksenvaraisuusraja määräytyy kuitenkin täysikasvuisen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnetun eläinmäärän perusteella; tätä kohtaa ei sovelleta liitteessä 3 mainittuihin turkiseläimiin;

c) usealle a tai b kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella; tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen.

Eläinyksikkömääräksi muunnettu ilmoituksenvaraisuuden raja a kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle saadaan kertomalla a kohdassa eläinmääränä ilmoitettu ilmoituksenvaraisuuden raja liitteen 3 eläinyksikkökertoimella.

6. Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko.

7. Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

8. Kiinteä eläintarha tai huvipuisto.

Ota yhteyttä