Muut lupa- ja ilmoitusasiat

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Meluilmoituksesta säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:ssä ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä sellaisesta toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Koeluonteinen toiminta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta, josta säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:ssä. Koeluontoisen toiminnan tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

Leirintäalueilmoitus

Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus. Vapaamuotoisen ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksutonta.

 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin maastossa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä maanomistajan kirjallinen suostumus ja selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä. Lisäksi maastossa pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

Maastoliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Lataa hakemuslomake tästä:

 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin, vesiliikenne

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupaa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Lisäksi vesialueella pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

Vesiliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksutonta.

 

Poikkeukselliset tilanteet

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava välittömästi puhelimitse ja mahdollisimman pian lisäksi sähköpostitse poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu riskejä ympäristölle tai terveydelle päästöistä tai jätteistä johtuen. Poikkeuksellinen tilanne saattaa johtua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä tai rakennelman purkamisesta. Ilmoitusta edellyttäviä päästöjä tai jätettä voi syntyä esimerkiksi tulipalon yhteydessä tai tuotantokemikaalien pääsystä viemäriin tai maaperään.

 

Valvontailmoitus lannan varastoinnista

Nitraattiasetuksella eli valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) säädellään lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Poikkeuksellisesta lannan varastoinnista ja kompostin jälkikypsytysaumasta tulee tehdä valvontailmoitus viimeistään 14 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon. Lannan levittämisen kieltoajan poikkeamisesta tulee tehdä ilmoitus lokakuun loppuun mennessä. Valvontailmoituksen käsittely on maksuton.

Lannan ammattimainen hyödyntäjä saattaa tarvita toimintaansa ympäristöluvan.

Ota yhteyttä