Erityisopetus ja oppimisen tuki

Oppimista tuetaan tukiopetuksen ja osa-aikaisen tai kokoaikaisen erityisopetuksen keinoin. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on, että tuki on oikea-aikaista ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Tukiopetus

Tukiopetuksessa käytetään yksilöllisiä tehtäviä ja ohjausta. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.

 

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, kun hän saa tehostettua tukea.

 

Pienryhmäopetus

Opetus voidaan järjestää pienryhmässä silloin, kun se on oppilaan kannalta tarkoituksenmukaista.

 

Kokoaikainen erityisopetus

Yksilöllistäminen voi koskea perusopetuksen koko oppimäärää tai vain yksittäisiä oppiaineita.

 

Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain

Opetus järjestetään osa-alueittain silloin, kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain.

 

Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan oppilaan lähikoulussa.

 

Erityisen tuen opetusjärjestelyt

Jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain tai hänellä on yksilöllistetty yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä, tehdään huoltajien kuulemisen jälkeen erityisen tuen päätös ja oppilaalle laaditaan oma henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Päätös tehdään myös silloin, jos oppilas opiskelee yleisopetuksen oppimäärien mukaan ja tarvitsee jatkuvia tukitoimia opiskelun järjestämiseksi.

 

Kaikilla kouluilla toimii osa-aikaista erityisopetusta antava erityisopettaja, jonka yhteystiedot ja paikallaoloajat saa koululta.
 

Linkit: 

Alakoulujen erityisopetus Kittilässä

Yläkoulun erityisopetus Kittilässä