Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristövalvonta

Kunnan ympäristövalvonta valvoo yhteensä noin 30 lain ja asetuksen mukaista lainsäädäntöä. Ympäristövalvontaan kuuluu säännöllistä, lupa-asioihin liittyvää sekä ilmoituksiin ja yhteydenottoihin perustuvaa valvontaa.

 

Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 168:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lakisääteinen velvollisuus laatia alueelleen valvontasuunnitelma ja tarkistaa se säännöllisesti. Valvontasuunnitelmaan on sisällytetty myös jätelain (646/2011) § 124:n mukainen jätelain valvontasuunnitelma vuosille 2022-2024.

Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella laitoskohtaiset määräaikaistarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet.

 

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 202 mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Kittilän kunnan voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Kunnanvaltuustossa 2020 (Kvalt. 14.12.2020 § 133). 

Lue kunnan ympäristönsuojelumääräykset täältä

 

 

Ympäristöministeriön ohje ympäristövalvonnasta:

 

 

Ota yhteyttä