Ympäristönsuojelun yhteistyö

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja sen viranhaltijat pyrkivät mahdollisimman tehokkaaseen ja laaja-alaiseen yhteistyöhön ympäristöön liittyvissä asioissa niin muiden viranomaistahojen kuin toimijoiden kanssa. Esimerkiksi jätelainsäädännön uudistumisesta on tiedotettu aktiivisessa yhteistyössä Kittilän kunnan elinkeinotoimiyksikön KIDEVE:n kanssa (KIDEVE:n sivut).

Teemme mielellämme yhteistyötä myös luonnonsuojeluun, ympäristökunnostuksiin tai ympäristökasvatukseen suuntautuneiden yhdistysten kanssa. Mikäli yhdistyksesi toimii Kittilän alueella ja toivotte yhteistyötä viranomaisen kanssa, kannustamme ottamaan yhteyttä ympäristösihteeriin tai -tarkastajaan.

 

Viranomaisten välinen yhteistyö

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Valvontayhteistyötä tehdään osallistumalla mahdollisuuksien mukaan ELY-keskuksen valvomien laitosten tarkastuskäynneille. Valvontayhteistyötä tehdään myös pilaantuneiden maiden puhdistamisasioissa ja onnettomuustilanteissa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ilmoitettava ELY-keskuksen valvottavien laitosten osalta valvonnassa havaitsemistaan puutteista ELY-keskukselle. Ilmoittaminen tulee tehdä välittömästi, mikäli tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä. Muussa tapauksessa ilmoittaminen voidaan tehdä myöhemmin. Tarvittaessa ELY-keskukselta pyydetään lausunto ympäristölupahakemuksiin. Erityisosaamista vaativissa tapauksissa voidaan ELY-keskukselta pyytää asiantuntija-apua.
 

Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveyshuollon kanssa tehdään yhteistarkastuksia kohteisiin, joista saattaa aiheutua myös terveyshaittaa. Tarkastukset liittyvät tavallisesti meluun, savuun tai haittaeläimiin. Ympäristöterveydenhuoltoyksiköltä pyydetään tarvittaessa lausunto ympäristölupahakemuksiin.
 

Lapeco-jätehuoltokuntayhtymä
Lapeco toimii alueellisena jätehuoltoviranomaisena lukuun ottamatta jätelain valvontaa, joka kuuluu ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lapeco toimii myös jätehuollon toimijana, jonka toiminnan laillisuusvalvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaille. Lapecon kanssa toimitaan yhteistyössä myös kunnallisen jätehuollon kehittämisessä.
 

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelulta pyydetään lausuntoja esim. asemakaava-alueiden ulkopuolisessa rakentamisessa, suunnittelutarveratkaisuissa, poikkeamispäätöksissä sekä ympäristöluvanvaraisen tai rekisteröitävän toiminnan rakennuslupahakemuksiin. Lupavaiheen yhteistyöllä voidaan varmistaa ympäristönsuojeluvaatimusten huomioiminen jo rakennusta tai laitosta rakennettaessa ja se,että tarvittavat ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat on laitokselle haettu. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. maisematyölupia, jätevesijärjestelmien rakentamista ja ylijäämämaiden läjittämistä koskien. Kittilässä erityisenä ongelmana on luontaisesti korkeita pitoisuuksia metalleja ja arseenia sisältävien maiden varastointi ja läjittäminen ns. metalli- ja arseeniprovinssin alueella. Myös valvonnassa pyritään tekemään yhteistyötä esimerkiksi työmaiden aiheuttaman roskaantumisen ehkäisemiseksi.

 

Tukes
Valvontayhteistyötä tehdään osallistumalla mahdollisuuksien mukaan Tukesin valvomien laitosten tarkastuskäynneille. Havaituista puutteista ilmoitetaan puolin ja toisin toimivaltaiselle viranomaiselle.


Patoturvallisuusviranomainen
Patoturvallisuusviranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Osallistutaan patoturvallisuusviranomaisen tarkastuksiin.


Lapin Pelastuslaitos
Onnettomuuksissa, joista voi koitua ympäristön pilaantumisvaaraa, pelastuslaitos ottaa yhteyttä ympäristövalvontaan heti onnettomuuden alkuvaiheessa. Onnettomuustilanteissa harkitaan aina tapauskohtaisesti tarvittavat valvonta- ja jälkiseurantatoimenpiteet. Samoin ympäristövalvonta ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen havaitessaan sen toimivallan alaisuuteen kuuluvia asioita.

 

Ota yhteyttä