Ympäristönsuojelun seuranta

Ympäristön tilan seuranta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toteuttaa lakisääteisiin tehtäviinsä kuuluvaa ympäristön tilan seurantaa Kittilässä. Erityisesti vesistöjen seurantaa on toivottu toteutettavaksi kuntalaisten taholta.

 

Loukisen alaosan seurantaprojekti 2019-2021

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on aloittanut 2019 Loukisen alaosan seurannan Suurikuusikon kaivoksen purkuputken asentamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Kunta on aloittanut syksyllä 2019 Loukisen alaosan tilan selvityksen. Syksyllä 2019, 2020 ja 2021 Suomen ympäristökeskus on toteuttanut näytteenoton seraavasti: yhteensä viidestä pisteestä Loukisesta ja kolmesta pisteestä verrokkina käytettävästä Kapsajoesta otettiin pohjaeläin- ja piilevänäytteet, sedimenttinäytteet, mitattiin uoman syvyys ja virtausnopeus mittauspisteistä, sekä näytealan partikkelikoko ja vesisammalten peittävyys. Muutamasta pisteestä tutkittiin myös kivenpinnan leväbiomassa sekä vesinäytteet. Vesi ja sedimenttinäytteistä on analysoitu raskasmetallipitoisuudet. Seurannan ensimmäisiä tuloksia on saatu 2021 vedenlaadun, sedimentin ja pohjaeläinten osalta. Piilevien mikroskopointi toteutettiin vuonna 2022 Helsingin yliopiston tutkijoiden toimesta. SYKE:n selvityksestä vastaava tutkija ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat tehneet projektin tuloksista yhteenvetoraportin 2023.

Seurantaprojektin loppuraportti:

 

Vaelluskalakantojen elvyttäminen

Kittilän kunta on ollut vuodesta 2017 mukana vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävän Lohijokitiimi ry:n toiminnassa. Toimintaa tukemassa on yhdeksän kuntaa sekä kolme kalastusaluetta. Lohijokitiimi ry:n tavoitteena on Kemi-Ounasjoen vaelluskalojen kulkuyhteyksien sekä luontaisen lisääntymisen palauttaminen kalateiden sekä ylisiirtojen avulla. Toimintaan sisältyy Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateiden hoidon, ylläpidon ja kehittämisen lisäksi lohien ylisiirto sekä kalateiden toiminnan seurantaa. Esimerkiksi vuosina 2019- 2021 Vallitunsaaren kalatiehen nousevia kaloja on voinut seurata reaaliaikaisesti videolta yhdistyksen verkkosivuilla. Video- ja kuvamateriaalia on voitu hyödyntää myös villien (rasvaevällinen) ja viljeltyjen (rasvaevätön) kalojen osuuksien laskemiseen. Vuoden 2021 kesällä Vallitunsaaren kalatiestä nousseista kaloista yli 90 % muodostui rasvaevällisistä villeihin lohiin verrattavista lohista. Kalat olivat todennäköisesti peräisin elvytystoimintana toteutetuista lohien poikas- ja mäti-istutuksista sekä lohien ylisiirroista.

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta: https://lohijokitiimi.fi/

 

Kemi-Ounasjoen yhteistarkkailu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen osallistuu Kemi-Ounasjoen yhteistarkkailuryhmän kokouksiin ja Kittilän kunta osallistuu osaltaan yhteistarkkailun kustannuksiin. Ounasjoella yhteistarkkailua on toteutettu vuodesta 2013 lähtien. Yhteistarkkailun tavoitteena on suunnitelmallisesti seurata kuormituksen vaikutuksia jokien tilaan fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä tarkkailemalla. Seurantaa koordinoi Kemijoen vesiensuojeluyhdistys, jonka hallituksessa Kittilän kunnalla on oma edustaja.

Yhteistarkkailuraportit löydät Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta: http://www.kemijoenvsy.fi/yhteistarkkailu/raportit/.

 

Suurikuusikon kaivoksen ympäristötarkkailu

Kittilän Suurikuusikossa toimii Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivos. Kaivostoiminnan harjoittajalla on lain ja ympäristöluvan määräämiä ympäristötarkkailuvelvoitteita, joiden tulokset löydät toiminnanharjoittajan verkkosivuilta: https://agnicoeagle.fi/fi/media/asiakirjat/