Tuloselvitys

Perheen tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä. Tuloselvitys tehdään sähköisesti eDaisyssä, https://kittila.daisynet.fi/eDaisy. Jos perhe ei toimita tulotietoja ajoissa, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. 

Tuloina huomioidaan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja hänen vanhempiensa/huoltajiensa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. 

Metsätulona otetaan huomioon verohallituksen vahvistaman kuntakohtaisen keskimääräisen metsän tuoton mukaan. Omistuksessa olevan metsän koko sekä sijaintikunta on ilmoitettava. 

Tuloina ei oteta huomioon: 

 • lapsilisää

 • vammaisetuuksia 

 • lapsikorotusta 

 • opintotukea 

 • asumistukea 

 • tapaturmavakuutusten perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimiskuluja 

 • sotilasavustusta 

 • rintamalisää 

 • aikuiskoulutustukea 

 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta 

 • kuntoutuslain mukaista ylläpitokorvausta 

 • julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaista kulukorvausta 

 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia 

 • perhehoidon kustannusten korvauksia 

 • lasten kotihoidon tukea 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki. 

Mikäli perhe ei ole ilmoittanut tulotietojaan varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. Perhe voi myös ilmoittaa suostuvansa maksamaan korkeinta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. 

Tuloselvitystä varten perheen tulee toimittaa tiedot tuloistaan. Perheen aikuisten tulee toimittaa viimeisin verotuspäätös. 

Palkansaajat: 

 • viimeisin palkkalaskelma tai vastaava, josta käy ilmi ennakonpidätyksen alaisen bruttopalkan määrä. Mikäli tulot vaihtelevat kuukausittain, katsotaan 3-12 kuukauden palkkalaskelmien perusteella keskimääräinen tulo. Palkassa huomioidaan lomarahan osuus, noin 5 %.

Työttömät: 

 • työttömyyspäivärahapäätös 

 • työmarkkinatukipäätös 

Yrittäjät: 

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja, avoin yhtiö ja Ky:

 • viimeisin vahvistettu tuloslaskelma ja tase 

 • maatalouden harjoittajalta selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta 

 • mikäli tulot ovat muuttuneet olennaisesti, tulee toimittaa välitilinpäätös

Oy:

 • kirjanpitäjän antama selvitys maksetuista palkoista, osingoista ja luontaiseduista allekirjoitetttuna 

 • viimeisin vahvistettu tuloslaskelma ja tase 

Aloittava yritys:

 • päätös mahdollisesta yrittäjärahasta tai starttirahasta 

Opiskelijat: 

 • opiskelutodistus 

Eläkeläiset: 

 • eläkepäätös 

Muut tulot: 

 • vuokra-, korko- ja osinkotulot, metsätulot 

 • vanhempainpäiväraha 

 • elatusapu- ja tuki 

 • koulutusraha/-tuki 

 • kuntoutusraha 

 • sairauspäiväraha 

 • työttömyysraha 

 • omaishoidontuki 

 • eläkkeet 

 • muut henkilökohtaiset tulot 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi todettavissa olevien tulojen perusteella, tai vasta-alkaneen työsuhteen kohdalla arvioitujen tulojen perusteella.  

Ota yhteyttä
Niina Jauhojärvi
Titteli
Palveluohjaaja
Puhelinnumero
Fyysinen osoite
Valtatie 15, 99100 Kittilä