Kittilän kunnan ostolaskudata

Täältä voit tarkastella Kittilän kunnan julkistettuja ostolaskutietoja vuosilta  2020 - 2022. Listoja on muokattu vain siltä osin, kuin on tietosuojan ja yksityisyydensuojan vuoksi tarpeen.

Tiedostot Microsoft Office Excel-muodossa:


Tiedostot pdf-muodossa:

 

Aineistosisältö

Aineistot sisältävät Kittilän kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ja käyttöomaisuushankinnat. Ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta (https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2112-kuntien-ja-kuntayhtymien-ostolaskudatan-avaamisen-ohje)

Ostolaskutiedoista on jätetty pois yksityishenkilöille ja toiminimiyrittäjille suoritetut maksut. Toiminimiyrityksiä koskevia tietoja on tulkittu henkilötietoina, eikä niiden luovuttaminen (asettaminen nähtäville tietoverkkoon) olisi tässä tapauksessa tietosuojasäädösten mukaista.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja.

 

Miksi ostolaskut julkaistaan?

Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteiseen hallintoon. Kunnan asiakirjat, myös ostolaskut, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa. Nämä syyt löytyvät laista viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin toisilta osapuolilta. Ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen hankintaa. Kunta puolestaan itse on julkisyhteisö, joka saa rahoituksensa valtaosin veroina ja valtionosuuksina. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen.

Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on lisätä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten paikallisdemokratiaa. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa, ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti. 

Ota yhteyttä