Kittilän kunnanhallituksen lausunto Lappi-sopimuksesta 2022-2025

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Kaivosveron kohdentaminen kuntiin

Suomessa otetaan käyttöön kaivosvero vuoden 2023 alussa siten, et­tä sen tuotosta 60 prosenttia tulisi kunnille ja 40 % valtiolle.

Malminetsinnästä 90 prosenttia tehdään Lapissa, minkä vuoksi on oleel­lis­ta, että kaivoskuntien ja valtion kesken valmistellaan kai­vos­toi­min­ta, asuminen ja liikennesopimukset eli KAL -sopimukset, joi­den perusteella kaivosverosta valtiolle tuleva 40 prosentin osuus koh­den­ne­taan kaivoskuntien tiestön ja muun infrastruktuurin in­ves­toin­tei­hin, joilla lisätään kaivostoiminnan kilpailukykyä, henkilöstön saa­ta­vuut­ta sekä kuntien vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

 

Etä- ja sesonkityön huomioiminen valtionosuuksissa

Lappi –sopimuksessa on tuotava esiin, että valtionosuuksissa ja ko­ti­kun­ta­kor­vauk­sis­sa huomioidaan kuntien todelliset oppilasmäärät, kos­ka kunnalla jää saamatta valtionosuuksia osasta kunnassa etä- ja sesonkityötä tekevien vanhempien lapsista. Tältä osin lain­sää­dän­töä on tarvetta joustavoittaa.

Esi- ja perusopetusta rahoitetaan valtiovarainministeriön pe­rus­pal­ve­lu­jen valtionosuudella. Peruspalvelujen valtionosuus määräytyy sen pe­rus­teel­la, mikä on lapsen kotikunta 31.12.

Jos oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin omassa ko­ti­kun­nas­saan, saa opetuksen järjestäjä kotikuntakorvaustuloa näistä op­pi­lais­ta. Vastaavasti kotikunta maksaa kotikuntakorvausmenoja kai­kis­ta niistä lapsista, jotka ovat jonkun muun opetuksen järjestäjän ope­tuk­ses­sa.

Kotikuntakorvaus määräytyy 31.12. tilanteen mukaan.

Kotikuntakorvaus maksetaan aina koko vuodeksi tai ei ollenkaan. Si­tä ei pilkota osaksi vuotta.

Jos etätyöntekijä tulee lapsineen työhön Kittilään tam­mi-tou­ko­kuuk­si, kyseisten lasten osalta valtionosuuden saa lähtökunta. Koska lap­set eivät ole Kittilässä koulussa tilastointiajankohtana 31. jou­lu­kuu­ta, Kittilä ei saa kyseisistä lapsista valtionosuutta eikä ko­ti­kun­ta­kor­vaus­tu­lo­ja.

Tämä tilanne on Kittilän kunnalle vaikea, sillä se ei saa val­tion­osuut­ta eikä kotikuntakorvausta, vaikka järjestää opetusta lapsille ke­vät­lu­ku­kau­den ajan ja järjestää tarvittaessa oppilaskuljetuksen.

Jos etätyöntekijä tulee lapsineen kuntaan marras-toukokuuksi, ky­seis­ten lapsien osalta valtionosuuden saa lähtökunta. Ko­ti­kun­ta­kor­vaus­jär­jes­tel­mäs­tä johtuen Kittilä saa kuitenkin ko­ti­kun­ta­kor­vaus­tu­loa, jota lähtökunta maksaa, koska lapset ovat Kittilässä koulussa ti­las­toin­ti­ajan­koh­ta­na 31. joulukuuta.

Korona on lisännyt kiinnostusta etätyöhön arvojen ja mieltymysten muu­tos­ten myötä: terveys, tila, näkymä ja luonto koetaan arvoina, joi­ta pyritään huomioimaan nyt aiempaa enemmän työelämässä. Kit­ti­län kunnan tavoitteena on etätyöhotelli-, etätyökylä- ja etä­opis­ke­lu­kon­sep­tin luominen.

 

Kestävän pyöräilymatkailun edistäminen

Lapissa on erinomainen mahdollisuus rakentaa kestävää matkailua ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti, mihin uuden kärjen tarjoaa pyöräilymatkailu, johon liit­ty­viä suunnitelmia laaditaan Lapissa paljon.

Liiketoimintaympäristön parantaminen pyöräilymatkailun ke­hit­tä­mi­sek­si vaatii suunnitelmia ja toimenpiteitä nykyisen pyö­räi­ly­inf­ra­struk­tuu­rin parantamiseksi sekä uuden rakentamiseksi.

Lappiin on investoitu laajasti erityisesti lumellisen ajan matkailijoita var­ten ja alueella on runsaasti infrastruktuuria, joka on toistaiseksi lu­met­to­ma­na aikana vielä vähällä käytöllä. Siksi sitä olisi kehitettävä pal­ve­le­maan paremmin myös pyöräilijöiden tarpeita.

Suosituissa kansainvälisissä pyöräilykohteissa monipuolinen, pyö­räi­li­jöi­den erityistarpeet huomioiva infrastruktuuri on yksi menestymisen edel­ly­tys.

 

Vaelluskalojen nousun mahdollistaminen Tunturi-Lappiin

Kalastuksen suosio ja kansainvälistyminen ovat lisääntyneet viime vuo­si­na nopeasti. Siksi on tärkeää vaelluskalojen nousun mah­dol­lis­ta­mi­nen Tunturi-Lapin ja Lapin vesistöihin.

 

Kittilän kylät, kansallispuisto ja tiestö

Kittilän kylien merkitystä luonto- ja erämatkailun näkökulmasta on tuotava esiin erämaakylissä Pulju ja Lompolon alueilla sekä Molkojärvi-Kinisjärvi -alueilla.   

Kansallispuisto -statusta tulee laajentaa maantieteellisesti ja merkitä myös Lemmenjoen kansallispuisto valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi. 


Köngäs-Tepasto tienumero 956 ja kyseinen tieosuus ulottuen Raattamaan saakka tienumero 9562 tulee merkitä valtakunnallisesti merkittävä tieosuudeksi. 

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi