Kittilän kunnalla käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblowing-kanava)

Kuva
Kuvituskuva Whistleblowing-palveluun, piirrospäitä, joista yhdellä puhalluspilli suussa

Whistleblowing-kanavan kautta voi kuka tahansa Kittilän kunnan henkilöstöstä tai kunnan kanssa tekemisissä olevista ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn. On hyvä huomioida, että whistleblowing-ilmoituskanava on nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu. Muuta yleistä palautetta ja esimerkiksi palautetta kunnan palveluista voit puolestaan antaa Palautekanavamme kautta, kittila.fi | Palautekanava.

Whistleblowing-kanavan kautta tehtävät ilmoitukset

Kittilän kunnan whistleblowing-kanavaan pääset tästä

Anonyymi ilmoitus voidaan laatia esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

  • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
  • Harmaa talous
  • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
  • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
  • Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
  • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
  • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas-/toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu.

Ilmoituksen lähetettyään ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoitusten käsittelijöiden kanssa.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Kittilän kunnassa käsittelijätaho on hallinto-osasto. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
 

Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Direktiivi velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöönsä sisäiset kanavat ja menettelyt rikkomisten sisäistä ilmoittamista ja jatkotoimia varten.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50. Sama koskee kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä kuten tytäryhtiöitä. Kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla myös yhteisiä ilmoituskanavia.

Ota yhteyttä