Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voit hakea lapsellesi sähköisesti eDaisyssä.

Hakuaika varhaiskasvatukseen on neljä kuukautta ja ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa. Siksi hakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttöminä työnhakijoina.

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainloman jälkeen. Kun on erityinen syy eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, voi paikan saada myös sitä vanhemmat lapset. Ensisijaisesti koululaisille tarjotaan kuitenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, josta saat lisätietoa täältä: Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta Kittilässä

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää sekä lasten yksityiseen hoitoon että lasten kotihoidon tukeen. Kittilässä on käytössä lasten kotihoidon tuen kuntalisä 1.3.2010 alkaen.

Kuntalisän toimeenpanosta huolehtii Kela. Kuntalisä maksetaan lakisääteisen kotihoidon tuen yhteydessä ilman erillistä hakemusta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiedot perheen bruttotuloista.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen ehdot ovat seuraavat:
- kaikkia alle kouluikäisiä lapsia hoitaa huoltaja,
- lapsi voi osallistua kunnalliseen esiopetukseen ja muutkin lapset kerhotoimintaan,
- kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitolisän korotuksena jos lakisääteisen hoitolisän määrä kuukaudessa on vähintään 10 euroa,
- k
untalisän määrä on 200 euroa/ perheen 1. lapsi ja
- kuntalisä
sisarusosaan on 50 euroa/ perheen seuraavat lapset.

Lasten kotihoidon tuesta Kelan sivuilla

Yksityinen hoito

Perheillä, jotka valitsevat lapsensa hoitomuodoksi yksityisen palvelun tuottajan, on oikeus saada yksityisen hoidon tukea perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen asti, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Palvelun tuottajana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt vanhemman kanssa työsopimuksen. Yksityisen palveluntuottajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus kunnan koululautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ja on vapaamuotoinen. Kunta valvoo palvelun tuottajan toimintaa.

Lasten yksityisen hoidon tukea perhe voi hakea Kansaneläkelaitoksen kautta. Kelan sivuilla voit tutustua lähemmin yksityisen hoidon tuen ehtoihin, tulorajoihin ja maksettavien etuuksien määriin.

Kuntalisä

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää lasten yksityiseen hoitoon. Sen ehdot ovat samat kuin Kelan maksamassa tuessa. Kuntalisää voi hakea samalla lomakkeella kuin Kelankin tukea, mutta varsinainen hakemus, työsopimus, selvitys varhaiskasvatus palvelun tuottajasta ja työntekijän verokortti/ palvelun tuottajan ennakkoperintärekisteriote tulee toimittaa kuntaan varhaiskasvatustoimistoon. Sekä työsopimussuhteen että yksityisen palvelutuottajan tulee olla kunnan hyväksymiä. Kuntalisää maksetaan seuraavin ehdoin:

Hoidontarve:

kokopäivähoito: yli 11 pv./kk (yli 5h/pv.): 168,20 euroa/kk
kokopäivähoito: alle 11 pv./kk: 100,90 euroa/kk
osapäivähoito: yli 11 pv./kk (alle 50h/2vk): 100,90 euroa/kk

Myös kuntalisä maksetaan suoraan työntekijälle tai palveluntuottajalle. Kunta perii kuntalisästä työntekijän mukaisen veroprosentin ja vanhemmat työnantajina huolehtivat mm. työnantajamaksuista. Maksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.

Pientyönantajien palvelukeskus neuvoo työnantajia sekä kotitalouksia ja myös työntekijöitä monenlaisissa työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa: maksullinen neuvonta- ja palvelunumero on 0200 6600.

Kotitaloustyönantajan palkanlaskenta

Yksityisen hoidon tuesta Kelan sivuilla