Varhaiskasvatuksen suunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen:

  • Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.
  • Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma: Kittilän paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tuodaan esille paikalliset erityispiirteet, jotka täydentävät valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.
  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma: Jokaisesta lapsesta käydään yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen ”vasu-keskustelu” vähintään kerran vuodessa. Tarkoituksena on koota yhteen vanhempien asiantuntijuus lapsestaan sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaaminen ja kokemus, jolloin lapselle saadaan yhdessä laadittua toimiva kasvatussuunnitelma. Tiedot ovat luottamuksellisia. Lapsen mahdolliset tuen tarpeet sekä tuki-toimenpiteet kirjataan keskustelussa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksessa lasten kasvatus ja opetus suunnitellaan lapsikohtaisesti ja persoonalliset ominaisuudet huomioiden. Suunnittelussa korostetaan lapsen omaa näkökulmaa ja vanhempien asiantuntijuutta lapsensa kasvattajina. Käytännöistä sovitaan toimintakauden alussa ja lapsikohtainen suunnittelu kulkee lapsen mukana kouluikään saakka.

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Ruokakasvatus

Kittilän varhaiskasvatuksessa on moniammatillisissa tiimeissä työstetty ruokakasvatukseen toimintaohjeita. Samalla varhaiskasvatus sitoutuu osaltaan lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys lapsen ravitsemuksen, tottumusten sekä syömiseen liittyvien taitojen ja tapojen kehittymisessä. Ruokailu ja ruokakasvatus ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista, joka tapahtuu varhaiskasvatuksessa lapsiryhmässä ja aikuisten ohjauksessa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa.

Tavoitteina on mm. ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon, opastaa omatoimiseen ruokailuun ja hyviin pöytätapoihin sekä järjestää kiireettömiä, miellyttäviä ja virkistäviä yhdessäolon hetkiä.

Välipalalistan laadinnassa on tarkasteltu lisäksi suolan, sokerin, rasvan ja lisäaineiden määrää. Listalle on nostettu ennen kaikkea puhdas ruoka, jota valmistetaan perusraaka-aineista. Lasten toivekonsertteja sisältyy myös listaan: eli lasten kanssa pidettävissä kokouksissa on yhtenä aiheena lasten välipalatoivomus. Pohdintojen, äänestysten ja päätösten jälkeen viedään asia keittiöön emännälle työstettäväksi välipalaan. Näin kokemus vaikuttamisesta on konkreettinen.

 

Liikkuva varhaiskasvatus

”Jokaisella lapsella tulee olla päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.” Tämä on Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman kantava ajatus ja tavoite. Kittilän varhaiskasvatuksen yksiköt päiväkodeista perhepäivähoitoon, ovat mukana ohjelmassa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

 

Kiusaamisen ehkäisy ja Miniverso

Lapselle turvallisen toiminta- ja oppimisympäristön järjestäminen on tärkeä osa arjen pedagogiikkaa, joka muotoutuu lasten iän ja taitojen mukaan. Perusajatuksena on taata turvalliset ihmissuhteet, toiset huomioonottavien toimintatapojen vahvistaminen ja hyvä ilmapiiri, jossa lapsi voi kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Kittilässä kiinnitetään huomiota erityisesti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Kiusaamiseen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Huoltajien ja henkilöstön yhteinen näkemys kiusaamisen ehkäisystä on tärkeää löytää. Joka syksy Kittilän varhaiskasvatusyksiköissä pohditaan kiusaamisen ehkäisyä huoltajien kanssa ja laaditaan ryhmäkohtainen suunnitelma.

 

Kittilän kunnassa on käytössä MiniVerso sovittelumalli, joka on kehitetty osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria lapsen oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi riitatilanteissa. MiniVerso on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerso luo edellytykset lasten aidolle osallisuudelle riitatilanteissa. Lasta ei leimata vaan kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana.