Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 12.4.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 13.4.2022, Kittilän kunta
 

Kunnanhallitus

 • merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen seuraavista asiois­ta:

- eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 5.4.
- Kaukosen kylätilaisuus 6.4.

- hyvinvointialueen kokous 8.4.
- varautumisen johtokunta 8.4.
- koulukeskushankkeen suunnittelun ohjausryhmä 8.4.
- kaavoitustoimikunta 12.4.
- asuntopoliittinen työryhmä 13.4.
- kuntastrategia

- Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernivalvonta

 • merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen ja toi­mit­ti sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
   
 • päätti keskeyttää koulukeskuksen hankinnan han­kin­ta­lain 125 § 1 momentin mukaisesti kahdella perusteella: kunta sai vain yhden urakkatarjouksen ja kyseinen urakkatarjouksen tar­jous­hin­ta ylitti kunnan varaaman määrärahan. Lisäksi kun­nan­hal­li­tus toteaa, että kun tarjouksia saatiin vain yksi kappale, ei syntynyt to­del­lis­ta urakkakilpailua. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että kou­lu­kes­kus­han­ke kilpailutetaan uudelleen esittelyosassa mainituin sei­koin.
   
 • hyväksyi kunnanhallituksen vuosikellon, jota tar­vit­taes­sa täydennetään. Vuosikelloon lisätään kunnanhallituksen itsearviointi syyskuuksi.
   
 • päätti perustaa hallintosäännön uudistamisen val­mis­te­lun ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokoonpanoon kuuluu edus­ta­ja kaikista valtuustoryhmistä sekä kunnanhallituksen pu­heen­joh­ta­jis­to. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja. Hallintosäännön uu­dis­ta­mi­sen valmistelusta vastaa kunnanjohtaja, joka koordinoi val­mis­te­lua johtoryhmässä.
   
 • esittää Levin Vesihuolto Oy:n hal­li­tuk­sen jäseniksi Veli-Matti Junnolaa, Reijo Kyröä ja Raili Fagerholmia.
   
 • päätti lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta koskien Selkä – nimistä malminetsintälupa-aluetta il­moit­taa seuraavaa: Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleis­kaa­va-alueil­le. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huo­mau­tet­ta­vaa. Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle, alu­een poronhoidolle eikä Laassalaen poronerotusaidalle. Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.
   
 • vuodeosaston ter­veys­kes­kus­avus­ta­jan nimike muutetaan osastosihteeriksi
   
 • Kittilän kunta ei jatka neuvottelua ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yhteistoiminnasta
   
 • Kittilän kunnantalo pidetään kiinni 4. - 29.7.2022.  Kaikki tarvittavat päivystykset järjestetään ja toimintojen riittävä su­ju­vuus varmistetaan. Kirjaamon ja ilmoitustaulun osalta tehdään tar­vit­ta­vat järjestelyt.

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6  

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen tarkistamisen jälkeen kyseisellä verkkosivuilla.

Ota yhteyttä