Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 21.6.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 22.6.2022, Kittilän kunta

 1. Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
 • Varallisuuden ja sijoitustoiminnan periaatteet -asiakirja val­mis­te­lus­sa
 • Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunnan kokous 22.6
 • Valtioneuvoston päätös perinnöstä 25.5.2022 Salainen, JulkL 24.1 § kohta 2
 • kunnanviraston etätyön heinäkuussa
 • johtavan lääkärin tilanne

 

 1. Kunnanhallitus päätti

1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä kos­ke­van yhteistoimintamenettelyn;

2. käsitellä henkilöstön siirron Kittilän kunnasta Lapin hy­vin­voin­ti­alu­eel­le työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun­nas­sa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisessa yh­teis­toi­min­ta­me­net­te­lys­sä;

3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille hen­ki­lös­tön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus kos­kee;

4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tar­koi­te­tut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen to­teut­ta­mis­ta;

5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyt­tä­nyt asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

 • Antaa sitoumuksen osal­lis­tu­mi­ses­ta Osaava DigiLappi –hankkeeseen
 • valita työpajakoordinaattorin toimeen Pirjo Junttila-Vitikan 1.8.2022 alkaen
 • muuttaa tiedottajan tehtävänimikkeen vies­tin­nän asiantuntijaksi 1.7.2022 alkaen.
 •  nimetä tien 955 Inari-Hanhimaa parantamiseksi perustettavaan työryhmään kunnan­hal­li­tuk­sen puheenjohtajiston, valtuuston puheenjohtajan sekä kun­nan­joh­ta­jan
 • vuokrata Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle kiinteistön 261-405-49-3 alueelta noin 8,72 hehtaarin suuruisen alueen 25 vuodeksi
 • nimetä Kemijoen tulvaryhmään 1.6.2022 alkavalle toi­mi­kau­del­le jäseneksi teknisen johtajan ja varalle tiemestarin
 •  nimetä Marita Toivasen yhtiökokousedustajaksi Levin Luontokeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
 1. Kunnanhallitus hyväksyi
 •   Talousarvion -ja suunnitelman 2023-2025 laadintaohjeen
 •   Kittilän kunnan lausunnon TE-palvelut 2024 – lakiluonnoksesta
 • Maritta Niskan irtisanoutumisen pu­he­lin­vaih­teen­hoi­ta­jan toimesta 1.10.2022 alkaen
 • Kittilän kunnan ja Levi Hotel Spa/Le­vin matkailukeskus Oy:n maankäyttösopimuksen
 •   Lausunnon B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Tepsa 1, ML2016:0074
 •   Lausunnon B2Fingold Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Tepsa 2, ML2017:0027
 •   Lausunnon Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Terva-Kapsa (ML2017:0095)
 • Lausunnon Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Suasoja (ML2014:0023)
 •   Lausunnon Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Nyssäkoski (ML2017:0051)
 • Lausunnon Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Kello 47 (ML2012:0173)
 •   Lausunnon Agnico Eagle Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksesta,Vasenpalo (ML2021:0080)
 • Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Kaunismaa (ML2022:0011)
 •   Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Holtinvaara (ML2013:0090)
 •   Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Mertavaara 1 (ML2013:0091)
 • Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Rööni-Holtti (ML2022:0009
 •   Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Kiimatievat (ML2019:0102)
 •   Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Aihkiselkä (ML2013:0092)
 • Lausunnon Puljun Malminetsintä Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Saalamaselkä (ML2022:0010)
 •   Lausunnon Strategic Explorations Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Silasselkä 8-14, ML2019:0070
Ota yhteyttä