Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 25.10.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 28.10.2022, Kittilän kunta


Kittilän kunnanhallitus päätti:

 

 • keskeyttää Katajavaaran ulkoilureitin perustamisen.
   
 • asettaa Harjoitusradan, Jänkäläisen, Koutalaen, Särestöniemen, Taalojärven ja Tuikun ulkoilureittisuunnitelmat yleisesti nähtäville ul­koi­lu­lain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelmien nähtävillä olosta il­moi­te­taan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään pa­lis­kun­nan lausunto.
   
 • hyväksyä ravintopalvelupäällikön viran muuttamisen ruoka- ja sii­vous­pääl­li­kön toimeksi sekä ravintopalvelupäällikön siirtämisen suos­tu­muk­sen­sa mukaan ruoka- ja siivouspäällikön toimeen, ja muuttaa siivoustyönjohtajan toimen siivoustyönohjaajan toimeksi 1.12.2022 alkaen. Tekninen lautakunta julkaisee toimen haet­ta­vak­si Kuntarekryn kautta.
   
 • hyväksyä jäähallin val­mis­te­lu­vai­heen toimenpideohjelman vastaukseksi val­tuus­to­aloit­tee­seen Kittilän jäähallin kunnostaminen ja kehittäminen, ja lähettää vastauksen edelleen tiedoksi val­tuus­tol­le ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista lop­puun ­kä­si­tel­lyk­si. 
   
 • hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen, että Kittilän kunta hyväksyy kunnan ja Kolpeneen palvelukeskuksen kun­ta­yh­ty­män välisen sopimuksen liikkeenluovutuksena to­teu­tet­ta­vas­ta henkilöstön siirrosta. Asiaan liittyvät talousvaikutukset vuodelle 2022 käy­dään erillisessä neuvottelussa lävitse Kittilän kunnan edus­ta­jien kanssa.
   
 • lausunnosta Rovaniemen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män alustavaan talousarvioon ja investointisuunnitelmaan vuo­del­le 2023.
   
 • merkitä tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden pää­tök­sen 15.9.2022 nro 22/0029/2 (Dnro 01673/20/2208) ja saat­taa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
   
 • esittää kunnanvaltuustolle, että veroprosentit vuo­del­le 2023 määrätään seuraavasti:
  • tuloveroprosentti 7,61 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %
  • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %
  • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %
  • voimalaitokset 3,1 %
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
    
 • että hyvinvointikoordinaattorin tehtävän perustamista koskevaa asiaa valmistellaan niin, että tehtäviä sisällytetään osaksi nykyisen työpajakoordinaattorin tehtäviä, joita kehitettäisiin vastaamaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asia tuodaan erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana työpajakoordinaattorin tehtävänimikkeen muutos-asiana. Tähän liittyen valmistellaan hallintosäännön mukaisesti tehtäväkuvan päivitys. Hyvinvointikoordinaattori toimii lisäksi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä.
   
 • että palkkasihteerin työsuhde to­de­taan toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimuslain mukaan työn­an­ta­jan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työ­so­pi­mus­ta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
   
 • toimiohjeen antamisesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle.
   
 • nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syys­yh­ty­mä­ko­kous­edus­ta­jaksi Marita Toivasen ja varaedustajaksi Pirkko Jauhojärven. Yhtymäkokousedustajalle toimiohjeena kohdan 19 osalta on, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta valmistelemaan toimitusjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä. Jos yhtymäkokous päättää perustaa tilapäisen valiokunnan, Kittilän kunta esittää tilapäisen valiokunnan jäseneksi Marita Toivasta.
   
 • esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Jukka Ylisuvannolle Tunturi-Lapin ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon jaoston varajäsenyydestä sekä suorittaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston va­ra­jä­se­nen täydennysvaalin.
   
 • että historiatoimikunnan työtä jatketaan ja kulttuurisihteerille maksetaan lisävastuupalkkiota 31.12.2022 saakka.
   
 • osallistua Asumisen ja asuntotuotannon mah­dol­li­suuk­sien kehittämisen esiselvityshankkeeseen ja sitoutua osallistumaan hank­keen omarahoitusosuuteen yhteensä 1500 eurolla, mikäli han­ke saa myönteisen rahoituspäätöksen.
   
 • lainata kunnanjohtajan huoneessa olevan Sä­res­tö­nie­mi Museolle Reidar Särestöniemen taulun Arktinen aamu (1966) Särestöniemi Museon päänäyttelyä varten 2023 lainaussopimusluonnoksen mukaisesti. Museota pyydetään lainaamaan kunnanjohtajan huoneeseen ko­koel­mis­taan vastaavan kokoinen maalaus lainattavan maalauksen ti­lal­le.
   
 • merkitä tiedoksi työhyvinvointikyselyn ja käsitellä kokouksessaan 7.12. henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman, ja kuulla samassa yhteydessä toimialajohtajia. Henkilöstöä kuullaan asian valmistelussa.
   
 • jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa 18.11.2022 saakka. Aiemmat hakijat huomioidaan kunnanjohtajan virkavaalissa.

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi