Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 8.11.2022 päätöstiedote

Kuva
Värikäs Kittilä-kuosi, jossa erikokoisia ja värisiä ahmoja, keltainen ahma-logo sekä vaakunalogo

Tiedote 9.11.2022, Kittilän kunta


Kittilän kunnanhallitus päätti:

 • esityksestään kunnanvaltuustolle vuoden 2021 ar­vioin­ti­ker­to­muk­sen osalta.
   
 • merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajal­ta 1.1.-30.9.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kun­nan­val­tuus­tol­le.
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Merja Korvalle eron tarkastuslautakunnan va­ra­jä­se­nyy­des­tä ja valitsee tilalle Eija Niemen va­ra­jä­se­nek­si tar­kas­tus­lau­ta­kun­taan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
   
 • todeta, että Kittilän kunta työnantajana on täyt­tä­nyt yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa Lapin hy­vin­voin­ti­alu­eel­le siirtyvän henkilöstön liikkeen luovutuksen kä­sit­te­le­mi­ses­tä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
   
 • hyväksyä Lapin hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimuksen, merkitä päivitetyn henkilöstön siirtosuunnitelman tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan siirtosopimuksen Kit­ti­län kunnan puolesta.
   
 • että Kittilän kunta maksaa Kittilän kylien neu­vos­ton edustajan sekä enintään kahden edustajan osal­lis­tu­mis­mak­sut/kittiläläinen kyläyhdistys osallistumisesta Lapin ky­lä­toi­min­ta­päi­vil­le 26. - 27.11.2022 Saariselällä, sisältäen majoituksen, oh­jel­man sekä ohjelmaan merkityt ateriat yhteismäärältään enintään 41 henkilölle. Kokonaiskustannukset, johon sisältyy mat­ka­kus­tan­nus­ten korvaukset, ovat enintään 4 935 euroa.
   
 • merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan lau­sun­non liittyen hoivapäällikön viran täyttämisen jatkokäsittelyyn ja to­teaa, että hoivapäällikön virka hoidetaan ajalla 1.10. - 31.12.2022 ai­em­min päätetyn mukaisesti (kunnanhallitus 13.9.2022 § 353).
   
 • esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen joh­ta­jan virkaan valitaan virkavaalissa työkokemuksen, haastattelun ja koulutuksen perusteella diplomi-insinööri Antti Vuokila. Virkasuhteessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työ­eh­to­so­pi­mus­ta sekä 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy­väk­syt­tä­vä lääkärintodistus terveydentilastaan. Teknisen johtajan viran kokonaispalkka on 6 355,62 euroa/kuu­kau­si. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen joh­ta­jan virkaan valitaan varalle diplomi-insinööri Markus Fränti.
   
 • lähettää hallinnon toimialan val­mis­tel­ta­vak­si kaksi aloitetta: valtuustoaloitteen avustusmäärärahasta v. 2023 talousarvioon kylätalojen sähkökulujen kattamista varten sekä valtuustoaloitteen omistajaohjauksen selkeyttämisestä / Kittilän kunnan omistajaohjaus osuuksillaan yhtiöissä, joissa käsitellään sähkön energiantuotantoa ja -siirtoa. Vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.
   
 • lähettää koulutoimen val­mis­tel­ta­vak­si valtuustoaloitteen koulutuslinjoista/ammattiopintovaihtoehdoista Kittilässä. Vastuuhenkilönä on sivistystoimenjohtaja.
   
 • lähettää teknisen toimen val­mis­tel­ta­vak­si valtuustoaloitteen Kaukosen kylän yövalaistuksesta (katu- ja latuvalot). Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
   
 • esittää valtuustolle, että sosiaali- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan toiminta lakkautetaan 1.1.2023 alkaen, koska sillä ei ole tam­mi­kuus­ta alkaen tehtäviä. Kunnanhallitus esittää, että vapaan sivistystyön lautakunnan nimi muutetaan 1.1.2023 hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nak­si, jonka tehtävänä on nykyisten vapaan si­vis­tys­työn lautakunnan tehtävien ja toimivallan lisäksi hyvinvointiin liittyvän tie­don seuraaminen ja tuottaminen kunnan johdolle, toimialoille ja toi­mi­eli­mil­le tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi sekä nuorten työpajatoimintaan liittyvät asiat. Lisätehtävät huomioidaan talousarviossa. Hyvinvointilautakunta valmistelee vuosittain käsiteltävän hy­vin­voin­ti­ker­to­muk­sen sekä valtuustokausittain hyväksyttävän tur­val­li­suus- ja hyvinvointisuunnitelman. Lisäksi hyvinvointilautakunta hyväksyy helmikuun loppuun men­nes­sä lautakunnan vuosikellon ja organisoi ja kehittää toimialansa ta­pah­tu­ma­vuo­si­kel­lon ja valmistelee kuntalaisraadin käsiteltäväksi lä­he­tet­tä­viä asioita. Edellä mainitut asiat lisätään hal­lin­to­sään­töön. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunta ottaa käyttöön kuntalaisraadin 1.1.2023 alkaen.

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi