Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 12.9.2023 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 13.9.2023, Kittilän kunta

Kittilän kunnanhallitus päätti:

 

 • hyväksyä Kittilän kunnan ja Hannu Ilmola Ky:n välisen maankäyttösopimuksen.
 • hyväksyä Kittilän kunnan ja Suomen valtion, edustajanaan Metsähallitus, välisen maankäyttösopimuksen liittyen Taalojärven rinteen asemakaavaan (Seita).
 • hyväksyä Kittilän kunnan ja Suomen valtion edustajanaan Senaatti-kiinteistöt välisen maankäyttösopimuksen liittyen Yläkittilän asemakaavaan.
 • hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen Kittilän koulukeskuksen huoltorakennuksen rakennustöiden hankinnasta Rakennus Vepeso Oy:ltä.
 • Kittilän ilmastosuunnitelman laatimisen aloittamiseen liittyen, että hallintojohtaja Sanna Ylinampa osallistuu Ympäristöministeriössä järjestettävään Ilmastosuunnitelman laadintaa koskevaan tilaisuuteen Helsingissä 21.9.2023. Kittilän kunta on hakenut avustuksen muotoista määrärahaa Ympäristöministeriöltä Ilmastosuunnitelman laadintaa varten. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi saadun myönteisen rahoituspäätöksen.
 • hyväksyä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen jätetyt valitukset kunnanvaltuuston päätöksestä 28.6.2023 § 60 Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus, ja antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle selvityksen päätöksen tiedoksiannosta ja valtuustonpöytäkirjan tietoverkossa julkaisemisesta.
 • päättää määrätä MRL 201 §:n 1 momentin nojalla kunnanvaltuuston 28.6.2023 § 60 hyväksymän Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotuksen tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osilta. Asemakaava määrätään tulemaan voimaan muilta kuin merkityiltä, poistetuilta osilta.
 • hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotuksen.
 • ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa teknisen johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen liittyvän virkavaalin ja valitsee teknisen johtajan virkaan diplomi-insinööri Roni Jänkälän koulutuksensa, työkokemuksensa, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja haastatteluiden sekä näiden pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella, ja varalle diplomi-insinööri Markus Fräntin.
 • esittää vastauksen valtuustoaloitteeseen/kysymykseen koskien henkilöstöhallinnon organisointia sekä henkilöstöpäällikön paikkaa ja sen täyttämistä tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
 • myöntää 1500 euroa Kittilässä Levillä järjestettävän valtakunnallisen naisyrittäjätapahtuman tukemiseen. Tuki kohdistuu järjestelyihin.
 • myöntää työryhmälle Heidi Kenttälä ja Minna-Liisa Tammela 5 000 euron avustuksen Sylvin laulukirjan teko- ja julkaisukuluihin. Julkaistavaan kirjaan tulee maininta Kittilän kunnan tuesta.
 • muuttaa yksilövalmentajan toimen tehtävänimikkeen työelämävalmentajan toimeksi 1.10.2023 alkaen. Työpanoksesta ohjataan 25 %:a nuorten työpajan käyttöön yksilövalmennukseen. Ko. tehtävän siirtyminen yleishallintoon ja siellä edelleen työllisyyspalvelujen alle ratkaistaan Kittilän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuen talousarvion käsittelyn yhteydessä.
 • että kunnanhallituksen kokous 10.10.2023 peruutetaan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanvaltuuston kokousta aikaistetaan ja 30.10.2023 pidettäväksi päätetty valtuuston kokous pidetään 23.10.2023 klo 14.00. 

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi