Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 17.1.2023 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 18.1.2023, Kittilän kunta


Kittilän kunnanhallitus päätti:

 • vuokrata Digita Oy:lle Levin Lounaisrinteeltä kiinteistöstä 261-409-104-23 ja Utsuvaarasta kiinteistöstä kiinteistöstä 261-405-27-239 molemmista noin 150 m²:n suuruisen alueen mat­ka­pu­he­lin­tu­ki­ase­mal­le (masto ja laitetila). Vuotuinen vuokra on 1 500 euroa / alue ja vuokra sidotaan elin­kus­tan­nus­in­dek­siin. Vuokra-aika on 20 vuotta. Mikäli Digita Oy ei saa lupaa maston rakentamiseen kunnan ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­sel­ta, vuokrasopimus puretaan.
 • antaa täyttöluvan toimistotyöntekijän vakituiselle toimelle Kittilän kunnan asuntojen vuokra-asioiden hoitoon liittyviin tehtäviin ja esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöpalvelujen tulosalueelle li­sä­tään 48.000 euron määräraha vakituisen toimistotyöntekijän palk­kaa­mis­ta varten.
 • teknisen lautakunnan esityyksistä investointien määrärahasiirroista 2022, että hallintosäännön 71 §:ään perustuen, koska määrärahamuutoksia ei ole ehditty käsitellä talousarviovuoden aikana, niiden käsittely raukeaa.
 • valtuuttaa sivistystoimenjohtajan ja hallintojohtajan kilpailuttamaan Koulukuljetukset ja Meän Pirssi-kuljetukset ja neuvottelemaan optiovuosista esityksen mukaisesti.
 • esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön­tää Levi Golf ry:lle lisää aikaa lainan takaisinmaksulle 31.3.2024 saakka sillä edellytyksellä, että Lapin ELY-keskus myöntää hank­keel­le jatkoajan.
 • että Kittilän kunnan pankkitilien tilinkäyttöoikeudet myönnetään kun­nan­joh­ta­ja Timo Kurulalle, hallintojohtaja Sanna Ylinammalle sekä cont­rol­ler Tuija Långille, ja että kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja controller voivat antaa maksumääräyksen Kittilän kunnan puolesta. Tiedonsaantioikeudet kunnan pankkitileihin myönnetään kir­jan­pi­tä­jä Jaana Ylitepsalle ja kirjanpitäjä Sanna Similälle.
 • hyväksyä talousarvion 2023 täy­tän­töön­pa­no-oh­jeen.
 • sitoutua Ahman askeleet -hankkeen jat­ko­ajan hakemiseen ELY-keskukselta ajalle 1.3.2023-31.8.2023. Kun­nan­hal­li­tus valtuuttaa hallinto-osaston valmistelemaan hankkeen jat­ko­ha­ke­muk­sen ELY-keskukselle.
 • merkitä tiedoksi, että Kelan kanssa on sovittu, että Kit­ti­län kunnantalolla 2.1.2023 aloittanut Kelan asiointipiste on avoi­me­na ma-pe klo 12-15. Kunnanhallitus päätti, että Kittilän kunnan puhelinvaihteen au­ki­olo­ai­ka on 1.4.2023 alkaen ma-pe klo 9-11. Kunnan alakerrassa si­jait­se­van neuvonnan aukioloaikaan ei tule tällä hetkellä muutoksia.
 • nimetä kunnan TYP-ohjausryhmän jäseneksi hallintojohtajan ja varajäseneksi controllerin. Kunnan puolesta Lapin TYP-toiminnan yhteistyösopimuksen al­le­kir­joit­ta­vat kunnanjohtaja Timo Kurula ja hallintojohtaja Sanna Ylinam­pa.
 • todeta valtuuston 14.11.2022 päätökset §:t 89 - 105 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
 • hyväksyä vapaan sivistystyön lautakunnan esi­tyk­sen kuntalaisaloitteeseen koskien Alakylän kuntoportaita ja ilmoittaa kuntalaisaloitteen tekijälle, että kunta val­mis­te­lee kylien kuntoportaita koskevan kehittämiskokonaisuuden vuoden 2023 aikana, ja todeta kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.
 • hyväksyä vastauksen val­tuus­to­aloit­tee­seen koskien Kittilän kunnan asuntotilannetta ja esittää kunnanvaltuustolle vastauksen tiedoksi ja aloitteen to­tea­mis­ta loppuun käsitellyksi.
 • hyväksyä controllerin vastauksen val­tuus­to­aloit­tee­seen koskien investointivelkaa.
  Kunnanhallitus lähettää vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle ja esit­tää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
 • hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen Kaukosen kylän yövalaistuksesta (katu- ja latuvalot) ja lähettää vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
 • esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa Rei­jo Paasirovan menettäneen vaalikelpoisuuden Kittilän kunnan kun­nal­li­siin luottamustehtäviin paikkakunnalta pois muutos vuoksi ja myön­tää eron varavaltuutetun tehtävästä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni­meä­mään vaaliliitto SDP/Vas.:lle uuden va­ra­valtuutetun va­ra­val­tuu­tet­tu­jen jäädessä vajaaksi.
 • esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa Timo Kurulan menettäneen vaa­li­kel­poi­suu­den Kittilän kunnan kunnallisiin luottamustehtäviin ja myöntää eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, ja että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu 13.6.2021 kuntavaalien tu­lok­sen mukaisesti Timo Kurulan tilalle Keskustan ensimmäisen va­ra­val­tuu­te­tun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • myön­tää Timo Kurulalle eron Rovaniemen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valita hä­nen tilalleen Tuomas Similän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • myöntää eron Timo Kurulalle Levin Matkailu Oy:n yh­tiö­ko­kous­edus­ta­jan tehtävästä sekä Reijo Paasirovalle yh­tiö­ko­kouk­sen va­ra­edus­ta­jan tehtävästä. Kunnanhallitus valitsi Levin Matkailu Oy:n yhtiökokousedustajaksi Jouko Nikkisen ja va­ra­edus­ta­jaksi Aki Nevalaisen eronneiden tilalle kunnanvaltuuston jäljellä olevaksi toi­mi­kau­dek­si.
 • nimetä Katariina Palolan edustajaksi Veto- ja pitovoima sekä infra -työ­ryh­mään.
   

 

Tarkemmat tiedot kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat: http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6  

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi