Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 25.6.2024 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 26.6.2024, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti:

 

 • kumota 29.3.2022 § 113 tekemänsä otto-oikeudenkäyttämisen teknisen lautakunnan päätökseen 10.3.2022 § 35 "Veikasen (Levin teollisuusalueen) asemakaavaehdotus". Kunnanhallitus evästää teknistä lautakuntaa rajaamaan asemakaava-aluetta niin että nähtäville asetettavasta asemakaavaehdotuksesta loma-asuntojen korttelialueet jäävät pois.
 • todeta, ettei sillä ole huomautettavaa Rajalammentien ranta-asemakaavan aluerajauksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Tekninen toimi laatii maanomistajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan ranta-asemakaavan laadintaan liittyvien kuulutusten ja kuulemisien järjestämisestä ja ranta-asemakaavan laadinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.
 • että kunta ostaa kiinteistöstä Vierelä noin 426 m2:n määräalan 2500 euron kauppahinnalla.
 • vuokrata Rakennus Raitam Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun kiinteistöstä Kumpula RN:o 33:209 (261-409-33-209) noin 1,0 ha:n suuruisen alueen teollisuustonttitarpeisiin. Vuokra-aika on 50 vuotta, vuosivuokra on 2500 € ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-alue on mahdollisuus lunastaa vuokra-aikana kunnanvaltuuston erikseen vahvistamalla hinnalla.
 • esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kirkonkylän asemakaava-alueen korttelien 358 tontin 5 tontinosan myyntihinnaksi vahvistetaan 3500 € ja korttelin 358 tontin 6 tontinosan myyntihinnaksi vahvistetaan 3500 €.
 • hyväksyä koululautakunnan esityksen, että Kittilän kunta hankkii ja valitsee tarjouspyynnön mukaan Kittilän kunnan koulukuljetuksiin, työmatkaliikenteeseen, Meän Pirssi -kuljetuksiin ja harrastebussilinjalle sopimuskaudella 1.8.2024-31.7.2027 tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneet yrittäjät. Mikäli sopimuksien laatimisen yhteydessä ilmenee joidenkin kohteiden osalta tarvetta vaihtaa reittikohtainen liikennöitsijä, varasijalla kuljetuksien hankinnassa on tarjousvertailun mukaisesti seuraavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt tarjoaja.
 • että Kittilän kunnan  Dynasty-asianhallintajärjestelmässä käsiteltävän aineiston arkistointijärjestelmäksi valitaan Dynasty Arkisto Innofactor Oy:n 4.3.2024 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Hankinnan kokonaishinta on arviolta 28 553 €, josta vuoden 2024 toteuma on arviolta 14 913 €.
 • todeta Visit Levi –mobiilisovellukseen liittyvän hankinnan rauenneen, eikä Kittilän kunta ole siihen osallistunut. Asia ei aiheuta jatkotoimenpiteitä ja asia katsotaan loppuun käsitellyksi.
 • vahvistaa osallistuvan budjetoinnin vuoden 2024 voittajaksi ehdotuksen koskien Pääskylän uimapaikan kehittämistä ja välittää asian eteenpäin hyvinvointilautakunnan ja teknisen toimen kiireellisesti valmisteltavaksi ja toteutettavaksi, vastuuhenkilöinä tekninen johtaja ja liikuntasihteeri.
 • hyväksyä raamin ja laadintaohjeen vuoden 2025 talousarviolle ja 2026-2027 taloussuunnitelmalle.
 • myöntää Särestön kamarikonsertit -yhdistys ry:lle 5 000 euroa tukea Särestön Kamarikonserttien konsertti- ja kurssitoiminnan toteuttamiseen. Tuki maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.
 • myöntää ennakkomaksun 5 000 euroa Kittilän Teatteri ry:lle KOUTA-tapahtuman järjestämiskuluihin, ja edellyttää, että tositteet ennakkomaksun osalta toimitetaan kuntaan haettaessa maksuun toista erää jo myönnetystä avustuksesta, samoin kuin tositteet myös toista erää koskien. Loppumaksatuksen edellytyksenä on kirjanpidon ote tapahtumakuluista.
 • nimetä kolme jäsenehdokasta, Oula Vuolli, Jussi Mäkitalo ja Vuokko Mäntymaa, ja yhden varajäsenehdokkaan, Sirkka Hangasvaara, Kittilän Vuokratalot Oy:n hallitukseen sekä antaa omistajaohjaukseen liittyvät toimiohjeet yhtiökokousedustajalle.
 • nimetä neljä jäsenehdokasta, Atte Uusisalmi, Oula Vuolli, Jussi Mäkitalo ja Vuokko Mäntymaa sekä yhden varajäsenehdokkaan, Sirkka Hangasvaara, Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen hallitukseen, sekä antaa omistajaohjaukseen liittyvät toimiohjeet yhtiökokousedustajalle.
 • merkitä Kyrön Vesihuolto Oy:n vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen tiedoksi ja esittää Kyrön Vesihuolto Oy:n hallituksen kahdeksi jäseneksi Raili Fagerholmin ja Reijo Kyrön, sekä antaa omistajaohjaukseen liittyvät toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle.
 • solmia yhteistyösopimuksen Levi Bike & Outdoor Fest –tapahtumasta Levi Events Oy:n kanssa vuosille 2024-2026.
 • Kittilän kunnan lausunnoista:
  • Lausunto Väylävirastolle maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisen kriteerien vaikutuksista.
  • Lausunto Valtiovarainministeriölle TE-uudistuksesta johtuvista muutoksista kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin ja asetukseen.
  • Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja valmiuslain muuttamisesta.
  • Lausunto Tukesille B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Kiekerömaa 1, ML2012:0152.

 

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja myöhemmin pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

Tiedotteen julkaisuvaiheessa pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu eikä sitä ole allekirjoitettu. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Katja Kaunismaa, vs. hallintojohtaja, Kittilän kunta, puhelin 0400 356 431, katja.kaunismaa@kittila.fi