Kiinteistö viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

 

Jos kiinteistö sijaitsee viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmän on oltava jätevesiasetuksen mukainen viimeistään 31.10.2019 ja uuden kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettava heti jätevesiasetuksen vaatimukset täyttäviksi.

Mikäli kiinteistöä peruskorjataan, samalla on myös tehostettava jätevedenkäsittelyjärjestelmää tai rakennettava uusi asetuksen vaatimukset täyttävä järjestelmä.

Jos nykyinen jätevedenkäsittelyjärjestelmä on niin huonosti toimiva, että jätevedet aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaran on jätevedenkäsittelyjärjestelmä uusittava heti.

Jätevesiasetus

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) tarkentui ja tuli voimaan 3.4.2017. Asetuksen tavoitteena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista.

Asetus koskee kaikkia viemäriverkostoon liittymättömiä (viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevia) asuinrakennuksia, loma-asuntoja, karjatilojen maitohuoneita sekä elinkeinotoimintaa kuten majoitus- ja ravitsemuspalveluita.

Asetus ei koske vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittyneitä kiinteistöjä, ympäristöluvanvaraista jätevesien käsittelyä eikä kiinteistöjä, joilla muodostuu vähäisiä määriä jätevettä.

Vähäisenä jätevesimääränä voidaan pitää esim. vapaa-ajanasunnolla syntyvää jätevettä, kun kiinteistö on kantoveden varassa tai vesi pumpataan käsin. Vähäisetkään jätevedet eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa! Niinpä niitä ei saa johtaa suoraan pintavesiin.

Vesikäymälän jätevedet, myös pienet määrät, täytyy käsitellä aina asetuksen vaatimukset täyttäen!

Kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen vaatimukset viimeistään 31.10.2019. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista on mahdollista poiketa, mikäli käsittelyvaatimusten noudattamiseksi tarvittavat toimet ovat kalleuden tai poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi kiinteistönhaltijalle kohtuuttomia ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä. Poikkeamaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vähimmäisvaatimus vesikäymälällä varustettujen kiinteistöjen jäteveden käsittelylle on kolmiosainen saostuskaivo ja maaperäkäsittely (maaimeytys tai maasuodatus). Kiinteistön jätevedenkäsittelyjärjestelmä tulee harkita aina tapauskohtaisesti!

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kiinteistöillä, joita jätevesiasetus koskee, on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä. Jätevesijärjestelmän selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaisille pyydettäessä.