Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä, Morenia Oy, Ruottaman sora- ja kiertotalousalue.

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä, Morenia Oy, Ruottaman sora- ja kiertotalousalue

 

Päätös

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupa- ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös koskien murskausta sekä maa- ja tierakentamiseen hyödynnettävän jätteen varastointia. Sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupa.

Toiminta ja sijainti

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös koskee sora- ja kiertotalousalueen perustamista Ruottamaan, tiloilla Ruottama (RN:o 261-405-46-3) ja Kittilän valtionmaa III (RN:o 261-893-12-1). Ruottaman sora- ja kiertotalousalue sijaitsee Kittilässä Ylläksentieltä etelään kulkevalla soratiellä noin 8,2 km kunnan keskustaajamasta. Alueella on ollut aikaisemmin soranottotoimintaa.

Morenia Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottoon, murskaukseen sekä kierrätykseen soveltuvien asfaltti- ja betonijätteiden sekä muualta tuotavien maa- ja kiviainesten lajittelua, murskaamista ja välivarastointia varten 7,3 ha kokoiselle sora- ja kiertotalousalueelle.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.9.2023 - 19.10.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.10.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 12.9.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta