Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kittilän jäteasema, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kittilän jäteasema, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

 

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös koskien jätteen käsittelyä ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupapäätös. Päätöksellä myönnetään alueelle uusi ympäristölupa ja rauetetaan alueen aiemmat ympäristölupapäätökset.

Toiminta ja sijainti

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco haki ympäristölupaa kierrätysmateriaalien ja jätteiden ammattimaiselle käsittelylle Kittilän ecoASEMAlla. Jäteaseman toiminta on olemassa olevaa toimintaa ja sillä on Lapin ympäristökeskuksen 12.11.2008 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupapäätös 1396Y0277-111.

Ympäristölupahakemuksella päivitetään jäteaseman toimintoja vastaamaan jäteaseman nykyistä ja tulevaa toimintaa hakemalla lupaa asbestin, erilliskerätyn biojätteen sekä pakkausjätteiden ja poisto-tekstiilien vastaanotolle ja tilapäiselle välivarastoinnille. Jäteasemalle vastaanotettavat jätejakeet toimitetaan edelleen materiaalina tai energiana hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi muualle luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin, mikäli niille ei ole olemassa soveltuvia hyötykäyttökohteita.

Jäteasema sijaitsee tilalla 261-405-49-3, noin kuusi kilometriä Kittilän keskustaajamasta etelään kantatien 79 itäpuolella Ahvenvuoman alueella. Alueella on voimassa oleva vuokrasopimus. Luvitettava alue on pinta-alaltaan noin 8,72 ha.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.9.2023 - 19.10.2023 Kittilän kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) ja pyydettäessä kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupapäätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.10.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
Sanna Kivilompolo, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, sanna.kivilompolo@kittila.fi 

Kittilässä 12.9.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta