Liittyminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

 

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
  • sekä lisäksi: vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Hakijan tulee esittää syyt, joihin vedoten haetaan vesijohtoon ja/tai viemäriin vapauttamista. Perusteluissa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

  • Hakijan käsitys liittämisen kohtuullisuudesta ja perustelut, jos katsoo liittämisen kohtuuttomaksi. Kohtuullisuutta arvioidessa voi ottaa huomioon mm. liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun erityisen asiaan liittyvän syyn.
  • Haittaako vapauttaminen hakijan käsityksen mukaan vesihuoltolaitoksen toimintaa alueella. Arvio tehdään kaikissa hakemuksissa.
  • Onko hakijan käsityksen mukaan käytössä riittävästi hyvälaatuista talousvettä, jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittämisestä. Hakemuksen liitteenä on oltava hyväksytyn laboratorion tekemä kemiallinen ja hygieeninen perusselvitys talousveden laadusta, jonka perusteella veden juomakelpoisuus on arvioitu.
  • Aiheutuuko hakijan käsityksen mukaan jäteveden käsittelystä vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai naapureille, jos haetaan vapautusta jätevesiviemäriin liittämisestä. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan arvio siitä, täyttääkö jätevesien käsittelyjärjestelmä valtioneuvoston asetuksen 542/2003 edellyttämät puhdistustehovaatimukset.
  • Onko hulevesien poistamisjärjestelmä hakijan käsityksen mukaan riittävä ja asianmukainen ja aiheuttaako hulevesien poisto mahdollisesti naapureille haittaa, jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittämisestä. Jos hulevettä johdetaan toisen omistamaan ojaan, tulee hakemukseen liittää asianosaisen suostumus. Jos hulevettä imeytetään maaperään, hakemukseen on liitettävä riittävällä asiantuntemuksella tehty maaperän laadun selvitys, jonka perusteella voidaan arvioida maaperän kyky imeä vettä.

Kittilän kunnan alueella toimivat vesihuoltolaitokset löydät Asuminen ja rakentaminen -kokonaisuuden alta kohdasta Vesi ja viemäri.