Kittilän kunnanhallituksen kokouksen 21.11.2023 päätöstiedote

Kuva
Kittilän ahmakuosi ja teksti Kittilän kunnanhallituksen päätökset

Tiedote 24.11.2023, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti:

 

 • merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ajankohtaisista asioista seuraavaa: Keskiviikkona 6.12. itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen sekä kunniakäyntiin ja seppeleenlaskuun sankarihaudoilla osallistuvat valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ja kunnanjohtaja Timo Kurula. Redun tilaisuuteen Rovaniemellä 22.11.2023 osallistuvat kunnanjohtaja Timo Kurula ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala. Kittilän uuden koulukeskuksen harjannostajaistilaisuuteen osallistuvat tekninen johtaja Roni Jänkälä, kiinteistöpäällikkö Esa Summanen ja vs. sivistystoimenjohtaja Petteri Kinnunen. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto voi mahdollisuuksien mukaan myös osallistua tilaisuuteen. Lisäksi harjannostajaistilaisuuteen lähetetään erilliset kutsut myös muille kunnan puolelta kutsuttaville tahoille.
 • talousarvio ja suunnitelma 2024-2026 asiassa, että TA24-esityksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 5.12.2023.
 • hyväksyä sopimuksen yhteisestä Tehy ry:n pääluottamusmiehestä. Sopimus tulee voimaan 1.1.2024 lähtien kun kaikki sopijakunnat ovat sopimuksen hyväksyneet.
 • että Kittilän kunta ostaa noin 19 ha:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Niemi.
 • hyväksyä Metsähallituksen ja Kittilän kunnan välillä tehtävän maanvuokrasopimuksen (sop.nro 125535) Pitkälehdonaojan laavupaikasta. Alue vuokrataan kymmeneksi (10) vuodeksi ajalle 1.1.2024 – 31.12.2033, vuokrattavan alueen pinta-ala noin 0,03 ha ja alueen perusvuokra 150 euroa kalenterivuodelta.
 • hyväksyä palvelusopimus House of Laplandin perusrahoituksesta vuosille 2024 - 2026 ja toimenpiderahoituksesta vuodelle 2024 sekä varataan perusrahoituksen ja toimenpiderahoituksen määräraha talousarvioon. Perusrahoituksen ja toimenpiderahoituksen yhteenlaskettu määrä on 51 392 euroa vuonna 2024.
 • myöntää avustusta Kuivasalmen ja Nilivaaran kyläyhdistys ry:lle 7000 euroa ulkovessalle ja lämmityslaitteelle.
 • korvata Lions Club Kittilä-Levi ry:lle Ukonpuljun siltaprojektin kustannukset yhteensä 12.035,17 €.
 • esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa Kittilän kunnan avaavan taseen 1.1.2023.
 • merkitä tiedoksi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan hyväksymät kokousajat ja esittää kevään 2024 kokousajat tiedoksi kunnanvaltuustolle.
 • asiassa Valtuustoaloite ilmastosuunnitelman käynnistämiseksi Kittilän kuntaan seuraavaa: Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn (Teknlk 31.10.2023 § 153) vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuutetuille aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
 • asiassa Valtuustoaloite yksityisteiden kunnon parantamiseksi seuraavaa: asia palautetaan tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Evästyksenä valmisteluun ohjeistetaan, että avustusohjeet tulee muotoilla täsmällisemmin. Lisäksi teknisen toimen tulee hakea Traficomilta haettavissa olevaa avustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen.
 • nimetä kunnan avustustoiminta ja avustusohjeet/valmistelutyöryhmään Juha Hettulan ja Esa Ylläsjärven. Virkamiesedustajiksi työryhmään nimetään nuorisosihteeri Sanna Seppälä, hyvinvointikoordinaattori Emma Luukko, kulttuurisihteeri Marika Salminen, liikuntasihteeri Juha Marletsuo ja hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
 • hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen kunnanhallitukselle osallistavan budjetin 30.000 euron määrärahan käytöstä vuodelle 2023. Esitys sisältää seuraavia kohteita määrärahalle: SmartBlock -tilaratkaisu, sijoituspaikkana Kittilän kirjasto (8.000 - 10.000 e), Harrastesetelin laajentaminen (16.000 e), Harrastevälinelainaamo (n. 3.000 e), Nuorten kohtaamistilanteiden luomisia ( n. 1.000 e)
 • merkitä tiedoksi luottamushenkilöille suunnatun koulutussuunnitelman jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi.
 • siirtää kunnanhallituksen kokouksessa 5.12.2023 käsiteltäväksi asian Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten.
 • että vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten kunnan vaalimainoskehikot sijoitetaan Kittilän kirkonkylällä Hotelli Kittilän ja Kittilän Torin väliselle alueelle (Valtatie 37) ja Sirkassa Keskuskujan ja Hissitien kulmauksessa olevalle yleiselle alueelle. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin presidentinvaalissa aikaisintaan 10.1.2024 ja europarlamenttivaaleissa 22.5.2024. Mainosten asettajan tulee huolehtia mainosten poistamisesta vaaleja seuraavan vuorokauden kuluessa. Vaalimainospaikat ovat maksuttomia. Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä, ylläpidosta ja poistamisesta vastaa kunnan tekninen toimi.
 • lähettää sivistystoimen valmisteltavaksi valtuustoaloitteen lasten kotihoidontuen kuntalisän ehtojen muuttamiseksi. Vastuuhenkilönä on sivistystoimenjohtaja/varhaiskasvatuspäällikkö.
 • lähettää teknisen toimialan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen tyhjillään olevien talojen ja niiden tonttien kartoituksesta. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
 • lähettää valtuustoaloitteen elvytystaitojen opetuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle Kittilässä sivistystoimen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on sivistystoimenjohtaja.
 • hyväksyä kauppakirjan koskien määräaloja kiinteistöstä Kuusikumpu 261-405-30-1 ja Riitala 261-405-30-23.
 • kumota 15.8.2023 § 299 tekemänsä päätöksen koskien etuosto-oikeuden käyttämistä kiinteistökaupassa 27.6.2023 ja päättää, ettei Kittilän kunta käytä etuosto-oikeutta kiinteistöihin Kuusikumpu 261-405-30-1 ja Riitala 261-405- 30-23.

 

Tarkemmat tiedot päätöksistä voi lukea kokouksen asialistasta ja pöytäkirjasta, jotka ovat Kittilän kunnan verkkosivuilla, sivu Pöytäkirjat ja asialistat: https://kittila.fi/kunta-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Timo Kurula, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi