Ympäristölupa

Ohjeet ympäristöluvan hakemiseen sekä lomakkeet löytyvät sivuilta ymparisto.fi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi energiantuotanto, polttonesteiden varastointi, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta, maa-ainesten otto ja eläinsuojat. Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on mainittu ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) § 1:ssä.

Ympäristöluvassa annetaan määräykset mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Lupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla. Lupahakemuksen käsittelemisestä peritään kunnan taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojelulaki Finlex-sivustolla

Ympäristönsuojeluasetus Finlex-sivustolla