Ympäristöön liittyvät lupa-asiat

Toimintaa luonnossa ja ympäristössä säätelevät muun muassa ympäristönsuojelulaki, ulkoilulaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki.

Toiminnalle voi olla tarpeen hakea ympäristölupa. Tästä osiosta löydät tietoa yleisimmistä ympäristössä toimimiseen tarvittavista luvista ja ilmoituksista. Lisätietoa saat kunnan ympäristösihteeriltä.

Lupien taksat ja maksut löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.

 

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaan saman lain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta -lomake (suomi.fi)

 

Leirintäalueilmoitus

Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksuton.

Ulkoilulaki (606/1973)

 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (maasto)

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä maanomistajan kirjallinen suostumus ja selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä. Lisäksi maastossa pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

Maastoliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Lataa hakemuslomake tästä:

Maastoliikennelaki (1710/1995)

 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (vesiliikenne)

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupaa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Lisäksi vesialueella pidettävistä kilpailuista on usein tehtävä meluilmoitus (melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta).

Vesiliikennelain mukaisen lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Vesiliikennelaki (463/1996)

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä eikä sellaisesta toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Linkit: 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta -ilmoituslomake (Ympäristöhallinto)

Ympäristönsuojelulaki (Finlex)

 

Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusta edellyttäviä päästöjä tai jätettä voi syntyä esimerkiksi tulipalon yhteydessä tai silloin kun vaarallisia kemikaaleja pääsee esimerkiksi sadevesiviemäriin tai maaperään.

 

Tilapäinen tai siirrettävä murskaamo

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon, sijoittamisen edellytykset ovat seuraavat:

- toiminnan melupäästöt eivät aiheuta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutason ohjearvojen ylittymistä
- toiminnan päästöt ilmaan eivät aiheuta valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 annettujen ilmanlaadun ohjearvojen ylittymistä
- toiminnassa tarvittavien polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi ja mahdollisten lietteiden käsittely järjestetään siten, että niiden joutuminen maaperään tai muuten ympäristöön on estetty

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon toiminnan käynnistämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen toiminnan käynnistämistä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan sijoituspaikka, toiminta-aika ja toiminnanharjoittaja sekä yhteyshenkilö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 85 §:n perusteella tekemänsä tarkastuksen nojalla tarvittaessa antaa sijoittamisen edellytyksiä täydentäviä määräyksiä.

Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja siellä olevat jätteet sekä ylijäämätavara on toimitettava asianmukaiseen varastointi- tai käsittelypaikkaan.

Toiminnan päättymisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lopputarkastuksen suorittamista varten.

Näiden määräysten lisäksi toiminnassa tulee huomioida melusta ja tärinästä annetut määräykset ja toiminnasta on tarvittaessa tehtävä ympäristönsuojelulain 60§:n mukainen ilmoitus tilapäisestä melusta tai tärinästä.

 

Valvontailmoitus lannan varastoinnista

Nitraattiasetuksella eli valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) säädellään lannasta aiheutuvia vesistövaikutuksia.

Poikkeuksellisesta lannan varastoinnista tai lannan luovuttamisesta hyödyntäjälle tulee tehdä valvontailmoitus viimeistään 30 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon. Valvontailmoituksen käsittely on maksuton.

Lannan ammattimainen hyödyntäjä tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan.

Valvontailmoituslomake (Ympäristöhallinto)

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000)

 

YSL 116 §:n mukainen rekisteröinti-ilmoitus 

(asfalttiasemat, polttoaineiden jakeluasemat ja pienet energiatuotantolaitokset)

Ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja on siirretty ympäristöluvan piiristä jälkivalvonnan ja rekisteröinnin piiriin. Tästä säädetään kolmessa toimialakohtaisessa ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevassa asetuksessa. Pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei enää tarvitse ympäristölupaa, vaan ne ilmoitetaan rekisteröitäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille on siirtymäkaudet. Kaikki asfalttiasemat ja pienet polttolaitokset tulevat asetuksien piiriin ja rekisteröitäviksi viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemat pääsääntöisesti vuoteen 2020 mennessä.

Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröintimenettelyyn siirtyy valtaosa jakelu- ja asfalttiasemista sekä energialaitoksista. Luvanvaraisina säilyvät edelleen muun muassa pohjavesialueilla sijaitsevat jakelu- ja asfalttiasemat sekä kiinteän polttoaineen energiantuotantolaitokset, joiden polttoaineteho on 20–50 megawattia. Lisäksi mainitut toiminnat saattavat joissain tilanteissa edelleenkin edellyttää ympäristölupaa esim. naapuruushaitan johdosta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on rekisteröidä ilmoitettu toiminta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituksen saavuttua katsotaan, onko ilmoitus täytetty oikein ja sen tiedot riittäviä. Selvitetään, onko kyse toiminnasta, joka ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen. Selvitetään, onko toiminta kaavan mukaista. Ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaan rekisteröintimenettelyssä olevaa toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Säännös vastaa ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä. Kaavanvastaiselle toiminnalle ei voida myöntää ympäristölupaa eikä sitä voi merkitä rekisteriin.

Rekisteröintimenettely (ymparisto.fi -sivuilla)

 

Rekisteröintiohjeet ja -lomakkeet

Asfalttiasemat
Pienet energiantuotantolaitokset
Polttonesteiden jakeluasemat

 

Ohje ympäristö- ja maa-aineslupaan liittyvästä vakuusesta

Kittilän kunta, RakYmp ltk 12.11.2020 § 135

 

Hakemusasiakirjat

 

Voimassa olevat maa-aines- sekä ympäristöluvat

Ukonmaan maa-aines ja ympäristölupa liiteineen

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2021 § 11

(Liitteissä: Nykytilanne MML peruskartalla, ottosuunnitelmkartta MML peruskartalla, luontoselvitys, lupahakemuksen täydennys 11.1.2021 ja 21.1.2021, lähestymiskartta, päivitetty tukitoiminta-alueen rakenne, tukitoimintoalueen tasokartta, ottosuunnitelmaselostus)

 

 

 

Ota yhteyttä