Vesistöihin ja vesirakentamiseen liittyvät luvat

(Jätevesien käsittelystä löydät lisätietoa Asuminen-kokonaisuuden alta kohdasta Vesi ja viemäri)

Vesitaloushankkeet

Hankkeen ympäristövaikutukset ratkaisevat vesilain mukaisen luvan tarpeen. Joidenkin hankkeiden luvan tarpeesta on säädetty vesilaissa erikseen (mm. ruoppaus ja vedenotto). Muista: Vesilain mukaisten lupien lisäksi hankkeet saattavat edellyttää myös muita lupia!

Tarvitset luvan esimerkiksi näille vesitaloushankkeille: 

  • sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli 
  • vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali 
  • vesivoiman hyödyntäminen 
  • kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet 
  • uiton toimipaikka 
  • tietyt ojitusta koskevat asiat 
  • padon rakentaminen ja vesistön säännöstely 
  • veden ottaminen 
  • vesialueen ruoppaus ja täyttö. 

Jos olet epävarma, tarvitsetko lupaa, pyydä lausunto luvantarpeesta alueelliselta ELY-keskukselta. Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisesti. Vesilain mukaiset luvat ja ilmoitukset käsittelee useimmiten valtion viranomainen.

Lisää tietoa luvan hakemisesta Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/vesi-ja-ymparisto/vesilupa ja Ympäristö.fi-sivuilta: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Vesilupa/Vesiluvan_hakeminen

Ympäristöhallinto kehittää uutta vesi.fi sivustoa, josta löydät jatkossa tietoa vesistä, vesistöistä sekä niihin liittyvistä hankkeista.

Tutustu: https://www.vesi.fi/

 

Ojittaminen

Ojittaminen saattaa vaatia luvan aluehallintovirastolta, jos ojitus voi aiheuttaa vesialueen pilaantumista.

Vähäistä suuremmasta ojituksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyttä arvioidaan kuivatettavan pinta-alan perusteella.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen: lue lisää

 

Lämpökaivojen sijoittaminen maa-alueelle

Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan kunnalta. Luvan myöntää Kittilän kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Hanke voi vaatia vesiluvan aluehallintovirastolta (AVI), jos siitä aiheutuu pohjaveden pilaantumisen riski tai se vaikuttaa pohjaveden määrään. Luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulee pyytää luvan tarpeesta lausunto Lapin ELY-keskukselta. Opas lupa-asioihin löytyy täältä.

 

Maalämpölaitteiston sijoittaminen vesialueelle

Myös putkiston sijoittaminen vesistöön tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lisäksi hankkeeseen ryhtyvällä rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus. Jos hankkeesta aiheutuu haitallisia muutoksia vesistössä, saattaa se vaatia vesiluvan AVI:lta. Asiaan tulee pyytää lausunto Lapin ELY-keskukselta. Opas lupa-asioihin löytyy täältä.

 

Ruoppaus

Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3. Vesilupa haetaan AVI:lta. Lisäksi kaikista, myös pienemmistä ruoppauksista on ilmoitettava kirjallisesti Lapin ELY-keskukselle vähintään 30 vrk ennen työhön ryhtymistä. Ruoppaamisesta on ilmoitettava myös vesialueen omistajalle.

Opas lupa-asioihin löytyy täältä.

Tietoa luvista ja ilmoitusmenettelystä: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

 

Muita lupaa vaativia hankkeita:

Yleisen kulku- tai valtaväylän ylitys tai alitus, esimerkiksi sillan rakentaminen tai johdon tai kaapelin tekeminen, lupaviranomainen AVI.

Lue lisää: https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/ohjaus-ja-neuvonta/vesi-ja-ymparisto


Yli 100 m3 vedenotto / vuorokausi, ilmoitus ELY-keskukselle. Vedenotto voi myös ympäristövaikutusten vuoksi edellyttää lupaa AVI:lta.

Ilmoitusmenettely: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Vesihuolto/Vedenoton_ilmoitukset_ja_luvat

 

Vesilain valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Lapin ELY-keskus.