AVI:lta haettavat luvat

Hankkeen ympäristövaikutukset ratkaisevat vesilain mukaisen luvan tarpeen. Joidenkin hankkeiden luvan tarpeesta on säädetty vesilaissa erikseen (mm. ruoppaus ja vedenotto). Muista: Vesilain mukaisten lupien lisäksi hankkeet saattavat edellyttää myös muita lupia!

 

1.1.2012 voimaan tullut uusi vesilaki (587/2011) kasvatti luvanvaraisten ja ilmoitusta edellyttävien hankkeiden määrää. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa:

 

Ojittaminen

Ojittaminen saattaa vaatia luvan aluehallintovirastolta, jos ojitus voi aiheuttaa vesialueen pilaantumista.

Vähäistä suuremmasta ojituksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyttä arvioidaan kuivatettavan pinta-alan perusteella.

 

Lämpökaivojen sijoittaminen maa-alueelle

Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan kunnalta. Luvan myöntää Kittilän kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Hanke voi vaatia vesiluvan aluehallintovirastolta (AVI), jos siitä aiheutuu pohjaveden pilaantumisen riski tai se vaikuttaa pohjaveden määrään.

 

Maalämpölaitteiston sijoittaminen vesialueelle

Myös putkiston sijoittaminen vesistöön tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lisäksi hankkeeseen ryhtyvällä rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus. Jos hankkeesta aiheutuu haitallisia muutoksia vesistössä, saattaa se vaatia vesiluvan AVI:lta.

 

Ruoppaus

Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3. Vesilupa haetaan AVI:lta. Lisäksi kaikista, myös pienemmistä ruoppauksista on ilmoitettava kirjallisesti Lapin ELY-keskukselle vähintään 30 vrk ennen työhön ryhtymistä. Ruoppaamisesta on ilmoitettava myös vesialueen omistajalle.

Ns. vähäisistä toimista (esim. lihasvoimin tapahtuva raivaaminen) ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

 

Muita lupaa vaativia hankkeita:

- Yleisen kulku- tai valtaväylän ylitys tai alitus, esimerkiksi sillan rakentaminen tai johdon tai kaapelin tekeminen, lupaviranomainen AVI 
- Yli 100 m3 vedenotto / vuorokausi, ilmoitus ELY-keskukselle. Vedenotto voi myös ympäristövaikutusten vuoksi edellyttää lupaa AVI:lta

Vesilain valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Lapin ELY-keskus.

Jätevesien käsittelystä löydät lisätietoa Asuminen-kokonaisuuden alta kohdasta Vesi ja viemäri,Vanhan jätevesijärjestelman saneeraus